Tiếng anh

Writing – trang 47 – Unit 5 – SBT tiếng Anh 9 mới

Bài 1

Task 1. Write sentences in the passive voice, using the suggested words. You can change the order of the words.

(Viết các câu sau dưới dạng bị động, sử dụng từ gợi ý. Bạn có thể thay đổi vị trí các từ.)

1. We/ suggest/ that/ the government/ limit/ the number/ visitors/ daily 

2. I/ suggest/ that/ control/the deforestation

3. I/ suggest/ that/ reduce/ smoke/ exhaust fumes

4. I/suggest /that/ raise/money /charity 

5. I/suggest/ that/ put/ valuable/ things/ high-security/ places

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Writing – trang 47 – Unit 5 – SBT tiếng Anh 9 mới

1. We suggest that the number of daily visitors should be limited by the government.

Giải thích:động từ khuyết thiếu should ==> diễn tả hành động nên làm 

Tạm dịch: Chúng tôi đề nghị số lượng khách truy cập hàng ngày nên được giới hạn bởi chính phủ.

2. I suggest that the deforestation should be controlled.

Giải thích: động từ khuyết thiếu should ==> diễn tả hành động nên làm 

Tạm dịch: Tôi đề nghị rằng việc phá rừng cần được kiểm soát.

3. I suggest that the amount of smoke and exhaust fumes should be reduced.

Giải thích: động từ khuyết thiếu should ==> diễn tả hành động nên làm 

Tạm dịch: Tôi đề nghị nên giảm lượng khói và khói thải.

 4. I suggest that money should be raised for charity.

Giải thích: động từ khuyết thiếu should ==> diễn tả hành động nên làm 

Tạm dịch:  Tôi đề nghị rằng nên quyên góp tiền từ thiện.

5. I suggest that valuable things should be put in places of high-security.

Giải thích: động từ khuyết thiếu should ==> diễn tả hành động nên làm 

Tạm dịch: Tôi đề nghị rằng những thứ có giá trị nên được đặt ở những nơi có độ an toàn cao.

Bài 2

Task 2a. Imagine you are going on a journey touring some of the natural or man-made wonders in your area. Fill in the information in the table below.

(Tưởng tượng bạn sẽ có một chuyến du lịch đến vài kì quan tự nhiên hoặc nhân tạo. Điền thông tin vào bảng sau.)

Wonders you will visit

Date and time you will be there

What you will do there

 

 

 

 

 

 

b. Now write an itinerary of your journey touring some of the natural or man-made wonders in your area (about 100 -120 words). Use the ideas in 2a, WRITING and 3, READING, to help you.

(Viết về chuyến du lịch đầu tiên của bạn mà một vài cảnh quan thiên nhiên làm bạn thích thú (khoảng 100-200 từ). Có thể sử dụng gợi ý ở bài 2a và phần đọc hiểu. )

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Writing – trang 47 – Unit 5 – SBT tiếng Anh 9 mới

Day 1: When you arrive at Tuan Chau port, you will start your journey by boat. You will have lunch on the boat and enjoy the view of thousands of limestones. When you come to Thien Cung cave, the tour guide will introduce the history of this cave and you will have time to explore it by yourself. In the afternoon, you will have a BBQ party at Halong beach. 

Day 2: Hanoi arrival…


Tạm dịch:

Đêm 1: Tàu đêm Hà Nội đến Vịnh Hạ Long

21 tuổi: bạn được đón và lái đến ga xe lửa để đi tàu tới Hạ Long

Ngày 1: Khi đến cảng Tuần Châu, bạn sẽ bắt đầu hành trình bằng thuyền. Bạn sẽ ăn trưa trên thuyền và ngắm nhìn hàng ngàn tảng đá vôi. Khi bạn đến hang Thiên Cung, hướng dẫn viên sẽ giới thiệu lịch sử của hang động này và bạn sẽ có thời gian để tự mình khám phá nó. Vào buổi chiều, bạn sẽ có một bữa tiệc BBQ tại bãi biển Hạ Long.

Ngày 2: đến Hà Nội…

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button