Tiếng anh

Writing – Lesson 3 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a

Bạn đang xem bài: Writing – Lesson 3 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Use the notes to write a paragraph about the World Wide Fund for Nature (WWF). Write 50 to 60 words.

(Sử dụng các ghi chú để viết một đoạn văn về Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF). Viết 60 đến 60 từ.)

What they do:

(Họ làm gì:)

– protect wildlife and the environment

(bảo vệ động vật hoang dã và môi trường)

– make sure everyone has enough food

(đảm bảo mọi người có đủ thức ăn)

– reduce food waste

(giảm lãng phí thực phẩm)

Where they work:

(Họ làm ở đâu:)

in more than 100 countries

(tại hơn 100 quốc gia)

When they started:

(Họ bắt đầu khi:)

1961, in Switzerland

(Năm 1961, tại Thụy Sĩ)

How to help:

(Làm thế nào để giúp đỡ:)

– take part in events

(tham gia các sự kiện)

– donate money

(quyên góp tiền)

The World Wide Fund for Nature (WWF) is a very large charity. They work to_______________.  They also

_______________. To help the WWF,_______________

Lời giải chi tiết:

The World Wide Fund for Nature (WWF) is a very large charity. They work to protect wildlife and the environment. They also make sure everyone has enough food and reduce food waste. They started in 1961, in Switzerland. Now, they work in more than 100 countries. To help the WWF, you can take part in events and donate money.

(World Wide Fund for Nature (WWF) là một tổ chức từ thiện rất lớn. Chúng hoạt động để bảo vệ động vật hoang dã và môi trường. Họ cũng đảm bảo mọi người có đủ thức ăn và giảm lãng phí thức ăn. Họ bắt đầu vào năm 1961, tại Thụy Sĩ. Giờ đây, họ làm việc tại hơn 100 quốc gia. Để giúp WWF, bạn có thể tham gia các sự kiện và quyên góp tiền.)

Từ vựng

1. charity gb Trường THPT Thu Xà

2. protect gb Trường THPT Thu Xà

3. free gb Trường THPT Thu Xà

4. wildlife gb Trường THPT Thu Xà

5. donate gb Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button