Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

UNIT 4. CARING FOR THOSE IN NEED

(Quan tâm đến những người cần sự giúp đỡ)

GETTING STARTED

1. library gb Trường THPT Thu Xà

2. disability gb Trường THPT Thu Xà

3. various gb Trường THPT Thu Xà

4. disrespectful gb Trường THPT Thu Xà

5. success gb Trường THPT Thu Xà

6. campaign gb Trường THPT Thu Xà

7. donate gb Trường THPT Thu Xà

8. gift gb Trường THPT Thu Xà

9. foreign language1596689467 Trường THPT Thu Xà

10. local gb Trường THPT Thu Xà

11. visit gb Trường THPT Thu Xà

LANGUAGE

12. integrate gb Trường THPT Thu Xà

13. impairment gb Trường THPT Thu Xà

14. cognitive gb Trường THPT Thu Xà

15. blind gb Trường THPT Thu Xà

16. secondary school1623656955 Trường THPT Thu Xà

17. deafening gb Trường THPT Thu Xà

18. battery gb Trường THPT Thu Xà

19. preferable gb Trường THPT Thu Xà

20. charity gb Trường THPT Thu Xà

21. match gb Trường THPT Thu Xà

22. attitude gb Trường THPT Thu Xà

23. collected gb Trường THPT Thu Xà

24. volunteer gb Trường THPT Thu Xà

25. join gb Trường THPT Thu Xà

26. dictionary gb Trường THPT Thu Xà

READING

27. energetic gb Trường THPT Thu Xà

28. enthusiastically gb Trường THPT Thu Xà

29. slogan gb 1 Trường THPT Thu Xà

30. participate gb Trường THPT Thu Xà

31. ingredient gb Trường THPT Thu Xà

32. perfect gb Trường THPT Thu Xà

33. neighbourhood gb Trường THPT Thu Xà

34. prevent gb Trường THPT Thu Xà

 SPEAKING

35. improve gb Trường THPT Thu Xà

36. special gb Trường THPT Thu Xà

37. extracurricular gb Trường THPT Thu Xà

38. timetable gb Trường THPT Thu Xà

LISTENING

39. nationality1636444903 Trường THPT Thu Xà

40. interest gb Trường THPT Thu Xà

WRITING

41. unfairly gb Trường THPT Thu Xà

42. discover gb Trường THPT Thu Xà

43. lack gb Trường THPT Thu Xà

44. discrimination gb Trường THPT Thu Xà

45. negative gb Trường THPT Thu Xà

46. regular gb Trường THPT Thu Xà

47. traffic lights1639125412 Trường THPT Thu Xà

COMMUNICATION & CULTURE

48. aim gb 1 Trường THPT Thu Xà

49. message gb Trường THPT Thu Xà

50. event gb Trường THPT Thu Xà

51. create gb Trường THPT Thu Xà

LOOKING BACK

52. police gb Trường THPT Thu Xà

53. noise gb Trường THPT Thu Xà

54. history gb Trường THPT Thu Xà

55. provide gb Trường THPT Thu Xà

56. factory gb Trường THPT Thu Xà

57. promote gb Trường THPT Thu Xà

58. Trường THPT Thu Xà

59. support gb Trường THPT Thu Xà

60. effective gb Trường THPT Thu Xà

 

 

 

>> Luyện tập từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *