Tiếng anh

Vocabulary & Grammar – trang 5 Unit 1 SBT Tiếng anh 11 mới

Câu 1

Task 1. Make words related to the generation gap using the letters.

(Tạo các từ có liên quan đến khoảng cách thế hệ sử dụng các chữ cái.)

1. accdehlir

=> childcare  (n): việc chăm sóc con cái

2. rnlueca    aimlyf

=>  nuclear family: gia đình hạt nhân

3. ebalt        amensnr

=>  table manners: phép tắc bàn ăn

4. detenedx fylmia

=>  extended family: gia đình đa thế hệ

5. tcnlifoc

=> conflict (n): xung đột

Câu 2

Task 2. Complete the statements about the generation gap and the family rules with the words in 1. Make changes to the word form, if necessary.

(Hoàn thành các câu về khoảng cách thế hệ và các quy tắc gia đình với các từ trong 1. Thay đổi thể thức từ, nếu cần.)

Example:

When people live in a multi-generational family, there is often a generation gap.

1. One disadvantage of living in a/an________ is that grandparents may see things from different viewpoints.

=> One disadvantage of living in an extended family is that grandparents may see things from different viewpoints.

Tạm dịch: Một bất lợi của việc sống trong một gia đình đa thế hệ là ông bà có thể nhìn nhận những điều từ những quan điểm khác.

2. Children living with both parents in a stable________ tend to be more confident and independent.

=> Children living with both parents in a stable nuclear family tend to be more confident and independent.

Tạm dịch: Trẻ em sống với cả cha và mẹ trong một gia đình hạt nhân ổn định có xu hướng tự tin và độc lập hơn.

3. Some parents care a lot about the appropriate behaviour when having a meal with other people. That is why they want to teach their children good________ from a very early age.

=>  Some parents care a lot about the appropriate behaviour when having a meal with other people. That is why they want to teach their children good table manners from a very early age.

Tạm dịch:  Một số cha mẹ rất quan tâm về hành vi phù hợp khi dùng bữa với người khác. Đó là lý do tại sao họ muốn dạy cho con cái họ những cung cách tốt từ khi còn rất nhỏ.

4. _______ in multi-generational families are inevitable.

=> Conflicts in multi-generational families are inevitable.

Tạm dịch: Những xung đột trong những gia đình nhiều thế hệ là không thể tránh được.

5. The biggest advantage of living in an extended family is that parents don’t have to worry much about _______ and housework.

=> The biggest advantage of living in an extended family is that parents don’t have to worry much about childcare and housework.

Tạm dịch: Lợi ích lớn nhất của việc sống trong gia đình đa thế hệ là cha mẹ không cần phải quá lo lắng về việc chăm sóc con cái và làm việc nhà.

Câu 3

Task 3. Complete a mother’s advice to her 16-year-old daughter, using should/shouldn’t and ought/oughtn’t.

(Hoàn thành lời khuyên của một người mẹ cho con gái 16 tuổi, sử dụng should/shouldn’t và ought/oughtn’t.)

Giải thích:

Chúng ta sử dụng should/ ought to và shouldn’t/ ought not to để đưa ra lời khuyên, ý kiến về vấn đề gì đó với ai.

– should do something/

ought to do something: nên làm gì

– shouldn’t do something/

oughtn’t to do something: không nên làm gì

Lời giải chi tiết:

1. should 2. oughtn’t 3. shouldn’t 4. ought 5. should

1. Your grandparents live far from us, so you________ talk to them on the phone regularly.

=>  Your grandparents live far from us, so you should talk to them on the phone regularly.

Tạm dịch: Ông bà con sống ở xa chúng ta, vì vậy con nên thường xuyên trò chuyện với ông bà qua điện thoại.

2. You are going to a concert, so you_______ to wear your old jeans.

=>  You are going to a concert, so you oughtn’t to wear your old jeans.

Tạm dịch: Con sẽ đi đến một buổi hòa nhạc, vậy con không nên mặc chiếc quần bò cũ của con.

3. You______ stare at the computer screen for too long. It is really bad for your eyesight.

=>  You shouldn’t stare at the computer screen for too long. It is really bad for your eyesight.

Tạm dịch: Con không nên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính quá lâu. Nó rất hại cho thị lực của con.

4. You_______ to talk to your grandparents more often so that you can understand them better.

=> You ought to talk to your grandparents more often so that you can understand them better.

Tạm dịch: Con nên trò chuyện với ông bà thường xuyên hơn để con có thể hiểu ông bà hơn.

5. You_______ become more responsible by sharing the housework with other people in our family.

=> You should become more responsible by sharing the housework with other people in our family.

Tạm dịch: Con nên trở nên trách nhiệm hơn bằng cách chia sẻ việc nhà cùng mọi người trong gia đình.

Câu 4

Task 4. Complete the sentences, using must/mustn’t, have to/has to or don’t have to /doesn’t have to.

(Hoàn thành các câu,sử dụng must/mustn’t, have to/has to hoặc don’t have to /doesn’t have to.)

Giải thích:

Must thể hiện sự bắt buộc được ấn định bởi chính người nói trong khi have to thể hiện sự ép buộc từ yếu tố bên ngoài.

must (not) + V nguyên thể: (không) phải làm gì

(not) have to + V nguyên thể: (không) phải làm gì. Được chia động từ phụ thuộc vào chủ ngữ và thì trong câu.

Lời giải chi tiết:

1. don’t have to 2. mustn’t 3. must/have to 4. have to 5. has to

1. I can watch TV and play computer games on Sunday because I don’t have to go to school that day.

Tạm dịch: Tôi có thể xem TV và chơi điện tử vào chủ nhật vì tôi ko phải đi học hôm đó.

2. mustn’t stay overnight at my friends’ house. My parents are very strict about this.

Tạm dịch: Tôi không thể ngủ qua đêm ở nhà bạn. Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc về việc này.

3. must/ have to go home now to finish my homework.

Tạm dịch: Tôi phải về nhà hoàn thành bài tập bây giờ.

4.  My grandparents live in the suburbs, so whenever we visit them, we have to take a bus.

Tạm dịch: Ông bà tôi sống ở vùng ngoại ô, vì thế mỗi lần chúng tôi đến thăm ông bà, chúng tôi phải đi xe bus. 

5. She has to stay at home to look after her children because there is no one to help her.

Tạm dịch: Cô ấy phải ở nhà để chăm sóc con vì không có ai giúp cô ấy

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button