Môn toán

Tuần 8: Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân trang 27

Bài 1

Nối hai số thập phân bằng nhau (theo mẫu):

Bạn đang xem bài: Tuần 8: Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân trang 27

b1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.                                   

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Lời giải chi tiết:

1657893772 27 tr loi bai 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Điền các dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

a) 0,567 ……… 0,57                          b) 6,3107 …….. 6,3017

    0,5 ………… 0,49                              49,989 …….. 51,212

Phương pháp giải:

– So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
– Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn…

Lời giải chi tiết:

a) 0,567 < 0,57                                    b) 6,3107 > 6,3017

    0,5 > 0,49                                        49,989 < 51,212

Bài 3

Viết số thập phân thích hợp vào ô trống:

1657893772 459 b3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Viết 3,58 = 3,580

Ta thấy từ số 3,580 đến số 3,585 có 5 đoạn bằng nhau nên mỗi đoạn có giá trị là 0,001. Từ đó tìm được số thích hợp điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

1657893773 641 tr loi b3 Trường THPT Thu Xà

Bài 4

Sắp xếp các số 48,398; 48,435; 48,389; 48,39:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

………………………………………………………………………………………………………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

………………………………………………………………………………………………………

Phương pháp giải:

Em so sánh các số từ phần nguyên, đến hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn rồi viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có 48,389 < 48,39 < 48,398 < 48,435

Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 48,389 ; 48,39 ; 48,398 ; 48,435

b) Các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 48,435; 48,398; 48,39; 48,389.

Bài 5

Viết các số thập phân sau dưới dạng gọn nhất:

46,30 = ………….…                0,3070 = ……………               70,0 = …………..…

123,5600 = …….…                450,00 = ……………              320,040 = …….…..

Phương pháp giải:

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Lời giải chi tiết:

46,30 = 46,3                            0,3070 = 0,307                        70,0 = 70

123,5600 = 123,56                  450,00 = 450                           320,040 = 320,04

Bài 6

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 7,6 < x < 8,5; x = ………………………………………………………………………………………………………….

b) 25,89 < x < 26,02; x = ……………………………………………………………………………………………………

Phương pháp giải:

Dựa vào cách so sánh hai số thập phân để tìm giá trị thích hợp của x.

Lời giải chi tiết:

a) 7,6 < x < 8,5 ;  x = 8

b) 25,89 < x < 26,02 ;  x = 26

Bài 7

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 345cm = 3,45m

Cách làm: 345cm = 300cm + 45cm = 3m 45cm

                         = \(8\frac{{905}}{{1000}}\)m = 3,45m

a) 172cm = …………………………..m                    b) 701cm = ………………………….m

c) 3270m = …………………………..km                  d) 8905m = …………………………km

Phương pháp giải:

Em viết các số đo dưới dạng hỗn số có chứa phân số thập phân sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) 172cm = 100 cm + 72cm = 1m 72cm

               = \(1\frac{{72}}{{100}}\)m = 1,72m

b) 701cm = 700cm + 1cm = 7m 1cm

              = \(7\frac{1}{{100}}\)m = 7,01m

c) 3270m = 3000m + 270m = 3km 270m

              = \(3\frac{{270}}{{1000}}\)km = 3,270km = 3,27km         

d) 8905m = 8000m+ 905m = 8km 905m

               = \(8\frac{{905}}{{1000}}\)km = 8,905km

Bài 8

Tô màu vào hai hình vẽ sau để minh họa sự bằng nhau của hai số thập phân 0,4 và 0,40:

2019 02 15 101937 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Em tô màu vào 4 phần để biểu thị số 0,4.

Em tô màu vào 40 ô để biểu thị số 0,40.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 7 Trường THPT Thu Xà

Vui học

Quan sát hình vẽ, viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

vui hoc tuan 8 Trường THPT Thu Xà

Bạn Hoa sốt …….. độ.

Phương pháp giải:

Quan sát nhiệt kế mỗi vạch chia nhỏ ứng với 0,1 độ, từ đó em xác định được số độ trên nhiệt kế.

Lời giải chi tiết:

Bạn Hoa sốt 38,3 độ.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button