Môn toán

Toán lớp 5 trang 64 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) \(5,28 : 4\) ;                         b) \(95,2 : 68\) ;

c) \(0,36 : 9\) ;                         d) \(75,52 : 32\).

Phương pháp giải:

– Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

– Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

– Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 1 7 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Tìm \(x\):

a) \(x \times 3 = 8,4\);                                        b) \(5 \times x = 0,25\). 

Phương pháp giải:

\(x\) là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. 

Lời giải chi tiết:

a) \(x \times 3 = 8,4\)              b) \(5 \times x = 0,25\)

    \(x = 8,4 : 3\)                      \(x = 0,25 : 5\)

    \(x = 2,8\)                            \(x = 0,05\) 

            

Bài 3

Một người đi xe máy trong \(3\) giờ đi được \(126,54 km\). Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-mét trung bình mỗi giờ đi được \(=\) số ki-lô-mét đi được trong \(3\) giờ \(:\; 3\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

3 giờ: 126,54km

Mỗi giờ: … km?

Bài giải

Trung bình mỗi giờ người đó đi được số ki-lô-mét là :

            \(126,54: 3 = 42,18 \;(km)\)

                                    Đáp số: \(42,18km.\)

Lý thuyết

a) Ví dụ 1: Một sợi dây dài \(8,4m\) được chia thành \(4\) đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét?

h40a tr63 sgk t5 Trường THPT Thu Xà

Ta phải thực hiện phép chia:          \(8,4 : 4 = \;?\;(m)\)

Ta có:        \(8,4 m =  84dm\)

                  h40b tr63 sgk t5 Trường THPT Thu Xà

                 \(21dm=2,1m\)

Vậy:          \(8,4 : 4 = 2,1 \;(m)\).

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: 

                  h40c tr63 sgk t5 Trường THPT Thu Xà

 \(8\) chia \(4\) được \(2\), viết \(2\); \(2\) nhân \(4\) bằng \(8\); \(8\) trừ \(8\) bằng \(0\), viết \(0\).

 Viết dấu phẩy vào bên phải \(2\).

 Hạ \(4\); \( 4\) chia \(4\) được \(1\), viết \(1\);

     \(1\) nhân \(4\) bằng \(4\); \(4\) trừ \(4\) bằng \( 0\), viết \(0\).

b) Ví dụ 2:         \(72,58 : 19 =\; ?\)

Ta đặt tính rồi làm tương tự như ví dụ 1:

                   h40d tr63 sgk t5 1 Trường THPT Thu Xà

Muốn chia một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

– Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

– Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

– Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button