Môn toán

Toán lớp 5 trang 54 Trừ hai số thập phân

Bài 1

Tính: 

 

1658090386 177 bai 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

 – Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

– Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

– Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

1658090387 967 tr loi bai 1 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 5 trang 54 Trừ hai số thập phân

Đặt tính rồi tính:

a) \(72,1 – 30,4\);               b) \(5,12 – 0,68\);              c) \(69 – 7,85\).

Phương pháp giải:

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

– Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

– Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

– Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lưu ý với câu c: Coi \(69 = 69,00\) ta thực hiện phép tính \(69,00 – 7,85\) như bình thường.

Lời giải chi tiết:

1658090387 748 tr loi bai 2 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 5 trang 54 Trừ hai số thập phân

Một thùng đựng \(28,75 kg\) đường. Người ta lấy từ thùng đó ra \(10,5kg\) đường, sau đó lại lấy ra \(8kg\) đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải:

– Tính số đường đã lấy ra : \(10,5kg + 8kg\) 

– Tính số đường còn lại \(=\) số đường ban đầu \(-\) số đường đã lấy ra.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thùng đựng: 28,75 kg đường

Lấy ra: 10, 5 kg đường

Lấy ra: 8kg đường nữa

Còn lại: … kg đường?

Bài giải

Người ta lấy ra tất cả số ki-lô-gam đường là:

               \(10,5 + 8 = 18,5 \;(kg)\)

Trong thùng còn lại số ki-lô-gam đường là:

               \(28,75 – 18,5 =10,25 \;(kg)\)

                            Đáp số: \(10,25kg\) đường.

Lý thuyết

a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài \(4,29m\), trong đó đoạn thẳng AB dài \(1,84m\). Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép trừ:   \(4,29 – 1,84 =\; ?\; m\)

Ta có:       \(4,29m = 429 cm \)  

                \(1,84m = 184 cm\)

                \(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{429\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{184\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,245\,\,(cm)}\end{array}\\245cm = 2,45m\end{array}\)

 Vậy:        \(4,29 – 1,84 = 2,45 \;(m).\)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{4,29\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{1,84\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,2,45\,\,(m)}\end{array}\)

 Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

 Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

b) Ví dụ 2:    \(45,8 – 19,26 = \;?\)

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{\,45,8\,\,\,\,\,}\\{19,26\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,26,54}\end{array}\)

 Coi \(45,8\) là \(45,80\) rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

 Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ.

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

– Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

– Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

– Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button