Môn toán

Toán lớp 5 trang 52 Luyện tập

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 5 trang 52 Luyện tập

Tính:

a) \(15,32 + 41,69 + 8,44\);                        b) \(27,05 + 9,38 + 11,23\).

Phương pháp giải:

– Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Cộng như cộng các số tự nhiên.

– Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

1658088996 465 tr loi bai 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 5 trang 52 Luyện tập

Tính bằng cách thuận tiện nhất :

\(a) \;4,68 + 6,03 + 3,97\);                            \(b) \;6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2\);

\(c)\; 3,49 + 5,7 + 1,51\);                              \(d)\;4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8\).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp để ghép các số thành từng cặp mà tổng các số là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) \(4,68 + 6,03 + 3,97\)

    \(= 4,68 + (6,03+3,97)\)

    \(= 4,68 + 10\)

     \(= 14,68\)

b) \(6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2\)

    \(= (6,9+ 3,1) + ( 8,4+ 0,2)\) 

    \(= 10 + 8,6\)

    \(= 18,6\)

c) \(3,49 + 5,7 + 1,51\)

    \(= ( 3,49 + 1,51) + 5,7\)

    \(= 5+ 5,7\)

    \(= 10,7\)

d) \(4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8\)

     \(= (4,2 + 6,8) + ( 3,5 + 4,5)\)

     \(= 11+ 8\)

     \(= 19\)

Bài 3

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

\(3,6 + 5,8 \;…\;8,9\)                       \( 5,7+ 8,8\;…\;14,5\)

\(7,56\;…\;4,2 + 3,4 \)                     \(0,5 \;…\;.0,08 + 0,4\)

Phương pháp giải:

Tính kết quả của từng vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

 \(3,6 + 5,8 = 9,4 \) mà \( 9,4 > 8,9\).

Vậy \( 3,6 + 5,8 > 8,9\)

 \( 4,2 + 3,4 = 7,6\) mà \(7,56 < 7,6 \).

Vậy \(7,56 < 4,2 + 3,4 \)

\(5,7+ 8,8 = 14,5\) mà \(14,5 = 14,5\).

Vậy \(5,7+ 8,8 = 14,5\)

 \(0,08 + 0,4 = 0,48\) mà \( 0,5 > 0,48  \).

Vậy \(0,5 > 0,08 + 0,4 \)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 5 trang 52 Luyện tập

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được \(28,4 m\) vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất \(2,2m\) vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai \(1,5m\) vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Phương pháp giải:

– Số vải dệt ngày thứ hai \(=\) số vải dệt ngày thứ nhất \(+ \;2,2m\).

– Số vải dệt ngày thứ ba \(=\) số vải dệt ngày thứ hai \(+ \;1,5m\).

– Số vải dệt trong ba ngày \(=\) số vải dệt ngày thứ nhất \(+\) số vải dệt ngày thứ hai \(+\) số vải dệt ngày thứ ba.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

 

1658088996 104 bai 4 Trường THPT Thu Xà

Giải:

Ngày thứ hai dệt được số mét vải là:  

            \(28,4 + 2,2 = 30,6 \;(m)\)

Ngày thứ ba dệt được số mét vải là:

            \(30,6 + 1,5 = 32,1 \;(m)\)

Cả ba ngày dệt được số mét vải là:

          \(28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 \;(m)\)

                                   Đáp số: \(91,1 m\) vải.

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button