Môn toán

Toán lớp 5 trang 50 Cộng hai số thập phân

Bài 1

Tính: 

 

1658084881 991 bai 1 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép cộng như cộng số tự nhiên.

– Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

1658084882 587 tr loi bai 1 2 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 5 trang 50 Cộng hai số thập phân

Đặt tính rồi tính:

a) \(7,8 + 9,6\;;\)

b) \(34,82 + 9,75\;;\)

c) \(57,648 + 35,37\;.\)

Phương pháp giải:

– Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Cộng như cộng các số tự nhiên.

– Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

1658084882 775 tr loi bai 2 2 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 5 trang 50 Cộng hai số thập phân

Nam cân nặng \(32,6 kg\). Tiến cân nặng hơn Nam \(4,8kg\). Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Cân nặng của Tiến = cân nặng của Nam \(+ \;4,8kg\).

Lời giải chi tiết:

Tiến cân nặng số ki-lô-gam là:  

         \(32,6 + 4,8 = 37,4\;(kg)\)

                                  Đáp số: \(37,4kg\).

Lý thuyết

a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài \(1,84m\) và đoạn thẳng BC dài \(2,45m\). Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?

h24a tr49 sgk t5 Trường THPT Thu Xà

Ta phải thực hiện phép cộng:

            \(1,84 + 2,45 = ? \;(m)\)

Ta có:    \(1,84m = 184 cm\)

              \(2,45m = 145 cm\)

            \(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{184\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{245\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\;\;\,429\,\,(cm)}\end{array}\\429cm = 4,29m\end{array}\)

Vậy:     \(1,84 + 2,45 = 4,29 \;(m)\).

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

                \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{1,84\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{2,45\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\;4,29\,\,(m)}\end{array}\)

 Thực hiện phép cộng như cộng số tự nhiên.

 Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng

b) Ví dụ 2:       \(15,9 + 8,75 = ?\)

Ta đặt tính rồi làm như sau:

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{15,9\,\,\,\,\,}\\{8,75}\end{array}}\\\hline{\,\,\;\,24,65}\end{array}\)

 Thực hiện phép cộng như cộng số tự nhiên.

 Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng. 

Muốn  cộng hai số thập phân ta làm như sau:

– Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Cộng như cộng các số tự nhiên.

– Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button