Môn toán

Toán lớp 3 trang 30 – Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông – SGK Kết nối tri thức

Hoạt động 1

Bài 1

Bạn đang xem bài: Toán lớp 3 trang 30 – Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông – SGK Kết nối tri thức

Số?

1655695232 384 bai 1 Trường THPT Thu Xà

1655695233 21 b1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bước 1: Quan sát hình vẽ để xác định chiều dài, chiều rộng của từng hình chữ nhật.

Bước 2: Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

 

b1 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Một tấm gỗ hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm, chiều dài 15 cm. Tính diện tích tấm gỗ đó.

1655695233 25 bai 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Để tính diện tích tấm gỗ ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Tấm gỗ hình chữ nhật

Chiều rộng: 5 cm

Chiều dài: 15 cm

Diện tích: …. cm2

Bài giải

Diện tích tấm gỗ hình chữ nhật là:

15 x 5 = 75 (cm2)

Đáp số: 75 cm2

Bài 3

Bu-ra-ti-nô bẻ miếng sô-cô-la thành bốn miếng nhỏ rồi chia cho bốn bạn như hình vẽ. Hỏi mỗi bạn nhận được miếng sô-cô-la bao nhiêu xăng-ti-mét-vuông?

1655695234 33 bai 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số ô vuông để tìm chiều dài, chiều rộng của từng miếng sô-cô-la.

Bước 2: Diện tích miếng sô-cô-la = Diện tích hình chữ nhật = Chiều dài x chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

– Miếng sô-cô-la màu vàng có chiều dài là 6 cm; chiều rộng là 1 cm.

Diện tích miếng sô-cô-la màu vàng là 6 x 1 = 6 cm2

– Miếng sô-cô-la tô màu xanh có chiều dài là 4 cm; chiều rộng là 3 cm.

Diện tích miếng sô-cô-la màu xanh 4 x 3 = 12 cm2.

– Miếng sô-cô-la màu trắng có chiều dài là 4 cm; chiều rộng là 2 cm.

Diện tích miếng sô-cô-la màu trắng 4 x 2 = 8 cm2

– Miếng sô-cô-la màu tím có chiều dài là 5 cm; chiều rộng là 2 cm.

Diện tích miếng sô-cô-la màu tím 5 x 2 = 10 cm2

Hoạt động 2

Bài 1

Bạn đang xem bài: Toán lớp 3 trang 30 – Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông – SGK Kết nối tri thức

Số?

1655695234 721 bai 1 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

– Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Lời giải chi tiết:

1655695235 905 bai 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Bài 2

Có một miếng bánh hình vuông cạnh 8 cm.

a) Tính diện tích miếng bánh hình vuông đó.

b) Nếu cắt đi một hình vuông có cạnh 3 cm ở góc của miếng bánh thì diện tích phần miếng bánh còn lại là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

1655695236 250 bai 2 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

a) Tính diện tích miếng bánh bằng cách lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

b) Tính diện tích miếng bánh còn lại = diện tích miếng bánh – diện tích miếng bánh bị cắt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Miếng bánh hình vuông cạnh: 8 cm

a) Diện tích: …. cm2

b) Cắt đi một hình vuông cạnh 3 cm

Diện tích còn lại: cm2

Bài giải

a)                                                      Diện tích miếng bánh hình vuông là:

8 x 8 = 64 (cm2)

b)                                                    Diện tích miếng bánh có cạnh 3 cm là:

3 x 3 = 9 (cm2)

                                                            Diện tích miếng bánh còn lại là:

64 – 9 = 55 (cm2)

Đáp số: a) 64 cm2

             b) 55 cm2

Bài 3

Ghép bốn tấm bìa trong hình bên thành một hình vuông. Tính diện tích của hình vuông đó.

1655695236 206 bai 3 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bước 1: Ghép bốn tấm bìa thành hình vuông rồi tìm độ dài một cạnh của hình vuông đó.

Bước 2: Tính diện tích hình vuông bằng cách lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Lời giải chi tiết:

– Hình vuông được ghép bởi bốn tấm bìa trong hình bên là:

tr loi bai 3 tr33 Trường THPT Thu Xà

Ta thấy 1 cạnh của hình vuông có 4 tấm bìa, mỗi tấm bìa có cạnh dài 2 cm.

Vậy 1 cạnh của hình vuông có độ dài

              2 x 4 = 8 (cm)

Vậy diện tích của hình vuông là:

8 x 8 = 64 (cm2)

        Đáp số: 64 cm2

Luyện tập

Bài 1

Bạn đang xem bài: Toán lớp 3 trang 30 – Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông – SGK Kết nối tri thức

Hình H gồm hình vuông ABCD và hình chữ nhật DMNP như hình bên.

a) Tính diện tích hình vuông ABCD và diện tích hình chữ nhật DMNP.

b) Tính diện tích hình H.

1655695237 456 bai 1 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

a) Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính số đó.

b) Diện tích hình H = diện tích hình vuông ABCD + diện tích hình chữ nhật DMNP.

Lời giải chi tiết:

a)                                                            Diện tích hình vuông ABCD là:

7 x 7 = 49 (cm2)

                                                           Diện tích hình chữ nhật DMNP là:

9 x 20 = 180 (cm2)

b)                                                                Diện tích hình H là:

49 + 180 = 229 (cm2)

Đáp số: a) Hình vuông: 49 cm2

                      Hình chữ nhật: 180 cm2           

          b) Hình H: 229 cm2

Bài 2

Ba bác kiến rào đất để trồng nấm. Kiến lửa rào mảnh đất màu đỏ. Kiến gió rào mảnh đất màu xanh. Kiến bọ dọt rào mảnh đất màu nâu.

1655695238 112 bai 2 2 Trường THPT Thu Xà

a) Số?

1655695238 297 2a Trường THPT Thu Xà

b) Mảnh đất nào có diện tích lớn nhất?

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh, tìm độ dài của từng mảnh đất rồi tính chu vi và diện tích.

b) So sánh các diện tích mảnh đất rồi tìm ra mảnh đất có diện tích lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi mảnh đất màu đỏ là 5 x 4 = 20 (cm)

    Diện tích của mảnh đất màu đỏ là 5 x 5 = 25 (cm2)

 

    Chu vi mảnh đất màu xanh là (3 + 7) x 2 = 20 (cm)

    Diện tích của mảnh đất màu đỏ là 3 x 7 = 21 (cm2)

   

    Chu vi mảnh đất màu nâu là (6 + 4) x 2 = 20 (cm)

    Diện tích của mảnh đất màu nâu là 6 x 4 = 24 (cm2)

2a 2 Trường THPT Thu Xà

b) Mảnh đất màu đỏ có diện tích lớn nhất.

Bài 3

Số?

Diện tích tấm bìa hình vuông gấp đôi diện tích miếng bìa màu đỏ.

Diện tích tấm bìa hình vuông là …. cm2.

1655695239 883 b3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bước 1: Diện tích tấm bìa màu đỏ = Chiều dài x chiều rộng

Bước 2: Tính diện tích tấm bìa hình vuông = diện tích tấm bìa màu đỏ x 2.

Lời giải chi tiết:

Diện tích tấm bìa màu đỏ là

       6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích tấm bìa hình vuông là

      18 x 2 = 36 (cm2)

          Đáp số: 36 cm2

Bài 4

Số?

Có một tấm kính lớn như hình vẽ bên. Người ta cắt ra 3 tấm kính hình chữ nhật để lắp vào cửa chớp, mỗi tấm có chiều dài 80 cm, chiều rộng 10 cm. Phần kính còn lại có diện tích là ….cm2.

1655695239 701 bai 4 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bước 1: Chiều dài phần kính còn lại là chiều rộng của tấm kính ban đầu.

Bước 2: Chiều rộng phần kính còn lại là chiều dài tấm kính ban đầu trừ đi chiều dài tấm kính được cắt ra.

Bước 3: Tính diện tích phần kính còn lại = chiều dài x chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

1655695239 361 bai 3 Trường THPT Thu Xà

Phần kính còn lại có chiều rộng là

85 – 80 = 5 (cm)

Diện tích phần kính còn lại là

30 x 5 = 150 (cm2)

Đáp số: 150 cm2

 

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button