Tháng 9 tiếng Anh là gì? – JES

Sau khi vui chơi thỏa thích, chúng ta sẽ bước vào năm học mới với lễ khai giảng luôn vào tháng 9 hằng năm, thật vậy, tháng 9 trong tiếng…

Writing – Unit 11 trang 117 SGK Tiếng Anh 10

Task 1 Task 1: Below are some common ways of accepting or refusing an invitation. Read them. and fill in each blank of the notes with a suitable expression. (Dưới…

Writing – Unit 4 trang 52 SGK Tiếng Anh 11

Task 1 Task 1. Read the letter and underline the sentences that express ihe following points: (Đọc lá thư và gạch dưới các câu thể hiện những điểm sau đây.) 1.…

Reading – Unit 14 trang 154 tiếng Anh 11

Before Before you read Work in pairs. Which of the following leisure activities do you think. British people often do in their spare time? (Làm việc theo cặp. Các hoạt…

Listen – Unit 11 trang 102 SGK Tiếng Anh 8

Đề bài LISTEN. Match the places in the box to their correct positions on the map. (Hãy ghép các nơi chốn trong khung với vị trí của nó trên bản…

Tiếng Anh 7 Unit 5 A Closer Look 2

Bài 1 Grammar some, a lot of / lots of 1. Circle the correct words or phrases to complete the following sentences. (Khoanh tròn các từ hoặc cụm từ đúng…

Writing – Unit 10 trang 109 SGK Tiếng Anh 10

Task 1 Task 1: Write out the sentences by matching the first half in A with the most suitable half in B.  (Viết câu bằng cách ghép nửa câu ở A…

Vocabulary & Grammar – trang 35 Unit 5 SBT Tiếng anh 11 mới

Bài 1 Task 1. Look for the names of five more ASEAN countries in the word puzzle. Write them down in the spaces below. (Hãy tìm tên của năm nước…

Language Focus – Unit 6 trang 73 SGK Tiếng Anh 11

E. LANGUAGE FOCUS – Pronunciation: /tr/ – /dr/ – /tw/ (Phát âm: /tr/ – /dr/ – /tw/) – Grammar: Reported speech with gerund (Ngữ pháp: Câu tường thuật với V-ing)…

Looking Back trang 46 SGK Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

LOOKING BACK Bài 1 Video hướng dẫn giải Task 1. Complete the sentences with the words from the box. (Hoàn thành các câu với những từ từ trong khung.) cutlery…