Tiếng anh

Tiếng Anh 7 Unit 1 Getting Started

Bài 1

My favourite hobby

(Sở thích yêu thích của tôi)

1. Listen and read.


(Nghe và đọc.)

Ann: Your house is very nice, Trang

Trang: Thanks! Let’s go upstairs. I’ll show you my room.

Ann: I love your dollhouse. It’s amazing. Did you make it yourself?

Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

Ann: Really? Is it hard to build one?

Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue. Then just use a bit of creativity. What do you do in your free time?

Ann: I like horse riding.

Trang: That’s rather unusual. Not many people do that.

Ann: Actually, it’s more common than you think. There are some horse riding clubs in Ha Noi now. I go to the Riders’ Club every Sunday.

Trang: I’d love to go to your club this Sunday. I want to learn how to ride.

Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ann: Ngôi nhà của bạn rất đẹp, Trang.

Trang: Cảm ơn! Đi lên lầu đi, tôi sẽ chỉ cho bạn phòng của tôi.

Ann: Tôi yêu ngôi nhà búp bê của bạn. Nó thật tuyệt vời. Bạn tự làm cái đó à?

Trang: Đúng vậy. Sở thích của tôi là xây dựng những ngôi nhà búp bê.

Ann: Thật không? Có khó để xây dựng một cái không?

Trang: Không hẳn. Tất cả những gì bạn cần là một số bìa cứng và keo dán. Sau đó, chỉ cần sử dụng một chút sáng tạo. Bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Ann: Tôi thích cưỡi ngựa.

Trang: Điều đó khá bất thường. Không có nhiều người làm như vậy.

Ann: Thực ra, nó phổ biến hơn bạn nghĩ. Hiện nay có một số câu lạc bộ cưỡi ngựa ở Hà Nội. Tôi đến Câu lạc bộ Cưỡi ngựa vào Chủ nhật hàng tuần.

Trang: Tôi rất muốn đến câu lạc bộ của bạn vào Chủ nhật này. Tôi muốn học cách cưỡi ngựa.

Ann: Chắc chắn rồi. Lớp học của tôi bắt đầu lúc 8 giờ sáng.

Bài 2

2. Read the conversation again and and write T (True) or F (False)

(Đọc lại bài hội thoại và viết Đúng (T) hay Sai (F).)

1. Trang needs help with building dollhouses.

2. Trang uses glue and cardboard to build her dollhouse.

3. To build a dollhouse, you need to use your creativity.

4. Ann goes to a horse riding club every Sunday.

5. Ann’s lesson starts at 8 p.m.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

1. F

Trang needs help with building dollhouses.

(Trang cần sự giúp đỡ để xây ngôi nhà búp bê.)

Thông tin: Ann: … Did you make it yourself? 

                 (… Bạn đã tự làm cho mình?)

                Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

                (Vâng. Sở thích của tôi là xây dựng những ngôi nhà búp bê.)

2. T

Trang uses glue and cardboard to build her dollhouse.

(Trang sử dụng keo dán và bìa cứng để xây nhà búp bê của cô ấy.)

Thông tin: Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue.

(Không hẳn. Tất cả những gì bạn cần là một số bìa cứng và keo dán.)

3. T

To build a dollhouse, you need to use your creativity.

(Để xây nhà búp bê, bạn cần sử sự sáng tạo của bạn.)

Thông tin: … Then just use a bit of creativity.

(Sau đó bạn chỉ cần sử dụng một chút sáng tạo)

4. T

Ann goes to a horse riding club every Sunday.

(Ann đi đến câu lạc bộ cưỡi ngựa vào Chủ nhật hàng tuần.)

Thông tin: Ann: …I go to the Riders’ Club every Sunday.

(Tôi đến Câu lạc bộ Cưỡi ngựa vào Chủ nhật hàng tuần.)

5. F

Ann’s lesson starts at 8 p.m.

(Lớp học của Ann bắt đầu vào 8 giờ tối.)

Thông tin: Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

(Lớp học của tôi bắt đầu lúc 8 giờ sáng.)

Bài 3

3. Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, check, and repeat.

(Viết từ và cụm từ từ hộp vào dưới mỗi bức tranh. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.)


building dollhouses

collecting teddy bears

making models

horse riding

gardening

collecting coins

task2 gettingstarted u1 ta7 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– building dollhouses: xây nhà búp bê

– collecting teddy bears: thu thập gấu bông

– making models: làm mô hình

– horse riding: cưỡi ngựa

– gardening: làm vườn

– collecting coins: thu thập đồng xu/ tiền xu

Lời giải chi tiết:

1. making model making model 1656927564 Trường THPT Thu Xà

2. riding horse riding horse1656927593 Trường THPT Thu Xà

3. collecting coins collecting coins1656927613 Trường THPT Thu Xà

4. gardening gardening1656927634 Trường THPT Thu Xà

5. building dollhouses building dollhouses1656927656 Trường THPT Thu Xà

6. collecting teddy bears collecting teddy bears1656927678 Trường THPT Thu Xà

Bài 4

4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns.

(Làm việc theo nhóm. Viết những sở thích từ Bài 3 vào cột thích hợp.)

doing things

making things

collecting things

 

 

 

Add some other hobbies to each column

(Thêm một số sở thích khác vào mỗi cột.)

Lời giải chi tiết:

doing things

(làm việc gì đó)

making things

(tạo ra đồ vật)

collecting things

(thu thập đồ vật)

– gardening (làm vườn)

– horse riding (cưỡi ngựa)

– making model (làm mô hình)

– building dollhouses (xây nhà búp bê)

– collecting teddy bears (thu thập gấu bông)

– collecting coins (thu thập đồng xu)

Other hobbies (Một vài sở thích khác):

– doing things: listening to music (nghe nhạc), reading books (đọc sách),…

– making things: cooking (nấu ăn), baking (làm bánh),…

– collecting things: collecting stamp (sưu tập tem), collecting old books (sưu tập sách cũ),…

Bài 5

5. (Game) Find someone who…

((Trò chơi) Tìm một người …

Work in groups. Ask your classmates which hobbies they like. Use the question “Do you like…?”. Write the students’ names in the table below. Which hobby is the most popular?

(Làm việc theo nhóm. Hỏi bạn cùng lớp của bạn xem họ thích những sở thích nào. Sử dụng câu hỏi “Bạn có thích …?”. Viết tên các học sinh vào bảng dưới đây. Sở thích nào là phổ biến nhất?)

Find someone who likes…

(Tìm ra người thích….)

horse riding

 

building dollhouses

 

collecting teddy bears

 

collecting coins

 

gardening

 

making models

 

 

Phương pháp giải:

Đặt câu hỏi cho các bạn cùng lớp để điền vào bảng với cấu trúc “Do you like…?” (Bạn có thích….) và bạn còn lại sẽ trả lời: “Yes, I do.” (Vâng, tôi thích.) hoặc “No, I don’t.” (Không, tôi không thích.)

Lời giải chi tiết:

Nam: Do you like horse riding? do you like horse riding1656927798 Trường THPT Thu Xà

(Bạn có thích cưỡi ngựa không?)

Minh: Yes, I do. yesi do1656927825 Trường THPT Thu Xà

(Vâng, tôi thích.)

Nam: Do you like building dollhouses? do you like building dollhouse1656927851 Trường THPT Thu Xà

(Bạn có thích xây nhà búp bê không?)

Linh: Yes, I do. yesi do1656927882 Trường THPT Thu Xà

(Vâng, tôi thích.)

Nam: Do you like collecting teddy bears? do you like collecting teddy b1656927905 Trường THPT Thu Xà

(Bạn có thích thu thập gấu bông không?)

My: Yes, I do. yesi do1656927882 Trường THPT Thu Xà

(Vâng, tôi thích.)

Nam: Do you like collecting coins? do you like collecting coins1656927936 Trường THPT Thu Xà

(Bạn có thích thu thập đồng xu không?)

Mai: Yes, I do.yesi do1656927882 Trường THPT Thu Xà

(Vâng, tôi thích.)

Nam: Do you like gardening?do you like gardening1656927966 Trường THPT Thu Xà

(Bạn có thích làm vườn không?)

Phong: Yes, I do.yesi do1656927825 Trường THPT Thu Xà

(Vâng, tôi thích.)

Nam: Do you like making models? do you like making models1656928002 Trường THPT Thu Xà

(Bạn có thích làm mô hình không?)

Huy: Yes, I do. yesi do1656927825 Trường THPT Thu Xà

(Vâng, tôi thích.)

horse riding (cưỡi ngựa)

Minh

building dollhouses (xây nhà búp bê)

Linh

collecting teddy bears (sưu tầm gấu bông)

My

collecting coins (sưu tầm tiền xu)

Mai

gardening (làm vườn)

Phong

making models (làm mô hình)

Huy

Từ vựng

1. amazing gb Trường THPT Thu Xà

2. make it yourself1652933987 Trường THPT Thu Xà

3. building dollhouses1652934128 Trường THPT Thu Xà

4. cardboard gb Trường THPT Thu Xà

5. creativity gb Trường THPT Thu Xà

6. horse riding 1655440697 Trường THPT Thu Xà

7. common gb Trường THPT Thu Xà

8. collecting teddy bears1655440741 Trường THPT Thu Xà

9. make model1652934500 Trường THPT Thu Xà

10. collecting coins1652934678 Trường THPT Thu Xà

11. gardening gb Trường THPT Thu Xà

12. learn how to do something1652934820 Trường THPT Thu Xà

13. go to the club1652934945 Trường THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button