Môn toán

Thử tài bạn 5 trang 39 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

1. Không dùng máy tính, hãy thực hiện các phép tính sau :

   a) \({2 \over 5} – {{ – 1} \over 4}\) ;           b) \({{ – 5} \over 6} – {3 \over 4}\);                 

c) \( – {2 \over 3} – {{ – 1} \over 4}\) ;                    d) \( – 3 – {1 \over 7}\).

2. Tìm x, biết :

a) \(x + {4 \over 5} = {3 \over 4}\) ;                   

b) \({{ – 2} \over 7} – x = {3 \over 8}\) ;                        

c) \(x – \left( {{{ – 2} \over 3}} \right) = {{ – 1} \over 2}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & 1.a){2 \over 5} – {{ – 1} \over 4} = {8 \over {20}} + {5 \over {20}} = {{13} \over {20}}  \cr  & b){{ – 5} \over 6} – {3 \over 4} = {{ – 10} \over {12}} – {9 \over {12}} = {{ – 19} \over {12}}  \cr  & c) – {2 \over 3} – {{ – 1} \over 4} = {{ – 8} \over {12}} – {{ – 3} \over {12}} = {{ – 5} \over {12}}  \cr  & d) – 3 – {1 \over 7} = {{21} \over 7} – {1 \over 7} = {{20} \over 7}  \cr  & 2.a)x + {4 \over 5} = {3 \over 4}  \cr  & x = {3 \over 4} – {4 \over 5}  \cr  & x = {{15} \over {20}} – {{16} \over {20}}  \cr  & x = {{ – 1} \over {20}}  \cr  & b){{ – 2} \over 7} – x = {3 \over 8}  \cr  &  – x = {3 \over 8} – {{ – 2} \over 7}  \cr  &  – x = {{21} \over {56}} – {{ – 16} \over {56}}  \cr  &  – x = {{37} \over {56}}  \cr  & x =  – {{37} \over {56}}  \cr  & c)x – \left( {{{ – 2} \over 3}} \right) = {{ – 1} \over 2}  \cr  & x =  – {1 \over 2} + {{ – 2} \over 3}  \cr  & x = {{ – 3} \over 6} + {{ – 4} \over 6}  \cr  & x = {{ – 7} \over 6} \cr} \)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button