Môn toán

Thử tài bạn 3 trang 15 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

a) Dựa vào tính chất cơ bản của phân số, em hãy cho biết các phân số sau có bằng nhau không. Vì sao ?

\(\dfrac{{ – 2}}{3};\dfrac{4}{{ – 6}};\dfrac{{ – 6}}{9};\dfrac{{ – 20}}{{30}}\)

b) Viết mỗi phân số sau thành phân số mới bằng nó và có mẫu dương :

\(\dfrac{2}{{ – 3}};\dfrac{{ – 5}}{{ – 6}};\dfrac{a}{b}\left( {a,b \in Z,b < 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) Các phân số đã cho bằng nhau: \(\dfrac{{ – 2}}{3} = \dfrac{4}{{ – 6}} = \dfrac{{ – 6}}{9} = \dfrac{{ – 20}}{{30}}.\)

Giải thích:

\(\eqalign{
& \dfrac{{ – 2}}{3} = \dfrac{{ – 2.( – 2)}}{{3.( – 2)}} = \dfrac{4}{{ – 6}} \cr
& \dfrac{{ – 2}}{3} = \dfrac{{ – 2.3}}{{3.3}} = \dfrac{{ – 6}}{9} \cr
& \dfrac{{ – 2}}{3} = \dfrac{{ – 2.10}}{{3.10}} = \dfrac{{ – 20}}{{30}} \cr} \)

b) \(\dfrac{2}{{ – 3}} = \dfrac{{ – 2}}{3};\dfrac{{ – 5}}{{ – 6}} = \dfrac{5}{6};\dfrac{a}{b} = \dfrac{{ – a}}{{ – b}}\)

Giải thích:

\(\eqalign{
& \frac{2}{{ – 3}} = \frac{{2.( – 1)}}{{ – 3.( – 1)}} = \frac{{ – 2}}{3} \cr
& \frac{{ – 5}}{{ – 6}} = \frac{{ – 5.( – 1)}}{{ – 6.( – 1)}} = \frac{5}{6} \cr
& \frac{a}{b} = \frac{{a.( – 1)}}{{b.( – 1)}} = \frac{{ – a}}{{ – b}} \cr} \)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button