Tiếng anh

Speaking – Lesson 3 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a

Bạn đang xem bài: Speaking – Lesson 3 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Help us Save the World!

(Hãy giúp chúng tôi cứu lấy Trái Đất!)

a. You and your friend want to help a charity. Student B, turn to page 123 File 7. Work in pairs. Student A, answer Student B’s questions. Swap roles. Ask Student B about Earthwatch. Make notes. Ask your partner to repeat some information.

(Em và bạn muốn giúp một tổ chức từ thiện. Học sinh A, chuyển đến trang 123 File 7. Làm việc theo cặp. Học sinh A, trả lời những câu hỏi của học sinh B. Đổi vai. Hỏi học sinh B về Earthwatch. Ghi chú lại. Yêu cầu bạn em lặp lại một số thông tin.)

What does Earthwatch do? (Earthwatch làm gì?)

Where do they work? (Họ làm việc ở đâu?)

How can I help? (Tôi có thể giúp như thế nào?)

 

Trash Hero World

What they do

(Họ làm gì)

– plan cleanups (lên kế hoạch dọn dẹp)

– help recycle trash (giúp tái chế rác)

Where they work

(Họ làm việc ở đâu)

– Southeast Asia, Australia, Europe

(Đông Nam Á, châu Úc, châu Âu)

How to help

(Giúp bằng cách nào)

– donate money (quyên góp tiền)

start a cleanup (bắt đầu quét dọn)

Lời giải chi tiết:

A: What does Trash Hero World do?

(Trash Hero World làm gì?)

B: They plan cleanups and help recycle trash.

(Họ lên kế hoạch dọn dẹp và giúp tái chế rác.)

A: Where do they work?

(Họ làm việc ở đâu?)

B: They work in Southeast Asia, Australia, Europe.

(Họ làm việc ở Đông Nam Á, Úc, Châu Âu.)

A: How can I help?

(Tôi có thể giúp bằng cách nào?)

B: You can donate money and start a cleanup.

(Bạn có thể quyên góp tiền và bắt đầu dọn dẹp.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Decide which charity you want to help.

(Quyết định tổ chức từ thiện mà em muốn giúp.)

Lời giải chi tiết:

I want to help Trash Hero World. 

(Tôi muốn giúp Trash Hero World.)


THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button