Tiếng anh

Speaking – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a

Let’s Protect the Earth!

(Hãy bảo vệ Trái Đất!)

a. You want to write an article about how to protect the Earth. Work in pairs. Discuss and choose six tips to add to your notes.

(Em muốn viết một bài báo về cách bảo vệ Trái Đất. Làm việc theo cặp. Thảo luận và chọn 6 mẹo thêm vào ghi chú của em.)

1. Pick up trash.

(Hãy nhặt rác.)

2. Recycle newspapers.

(Hãy tái chế giấy báo.)

Lời giải chi tiết:

3. Reuse plastic bags and bottles.

(Tái sử dụng túi nhựa và chai nhựa.)

4. Don’t throw away old books.

(Đừng vứt đi sách cũ.)

5. Recycle glass bottles.

(Tái chế chai thủy tinh.)

6. Reuse old clothes.
(Tái sử dụng quần áo cũ.)

7. Recycle used cans.

(Tái chế các lon thiếc đã qua sử dụng.)

8. Don’t throw old tires.

(Đừng vứt đi lốp xe cũ.)

b

b. Share your ideas with another pair. Now, discuss and choose three things you can do in your home or school.

(Hãy chia sẻ ý kiến của em với cặp khác. Giờ thì, thảo luận và chọn 3 món việc em có thể làm ở nhà hoặc ở trường.)

– I think saving electricity is important.

(Tôi nghĩ tiết kiệm điện thì quan trọng.)

– I agree.

(Mình đồng ý.)

Lời giải chi tiết:

A: I think at home we can reuse plastic bags and bottles, recycle used cans, and save water.

(Tôi nghĩ ở nhà chúng ta có thể tái sử dụng túi và chai nhựa, tái chế lon đã qua sử dụng và tiết kiệm nước.)

B: I completely agree with you.

(Mình hoàn toàn đồng ý với bạn.)

Từ vựng

1. recycle gb Trường THPT Thu Xà

2. throw away 1625837434 Trường THPT Thu Xà

3. reuse gb Trường THPT Thu Xà

4. pick up1625837483 Trường THPT Thu Xà

5.candle gb Trường THPT Thu Xà

6. plastic bag1625837523 Trường THPT Thu Xà

7. trash gb Trường THPT Thu Xà

8. plastic bottle1625837582 Trường THPT Thu Xà

9. glass jar1625837612 Trường THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button