Tiếng anh

Review 9&10 – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Read and draw.

(Đọc và vẽ.)

v0 5 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– eraser: cục tẩy

– pencil case: hộp bút

– ruler: thước kẻ

– crayon: bút màu sáp

Lời giải chi tiết:

v0 6 Trường THPT Thu Xà

Bài B

B. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

1653837470 209 b1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

Girl 1: Ann, pick up your eraser! (Ann, nhặt cục tẩy của bạn lên nhé!)

Girl 2: My eraser? Oh, OK.(Cục tẩy của mình á? Ồ, vâng.)

Girl 1: Thank you. (Cảm ơn.)

2.

Girl: Pick up your crayon, Ben?(Ben ơi, nhặt bút màu sáp của bạn lên kìa.)

Boy: My crayon? Where?(Bút màu của mình á? Ở đâu cơ?)

Girl: There.(Kia kìa.)

Boy: OK. (Được thôi.)

3.

Man: Jane, pick up your pencil case.(Jane, nhặt hộp bút của em lên nhé.)

Girl: My pencil case? Yes, sure.(Hộp bút của em ạ? Vâng, chắc chắn rồi ạ.)

Man: Thank you, Jane.(Cảm ơn, Jane.)

4.

Mom: Pick up your ruler, Tom! (Tom à, nhặt cây thước của con lên nhé!)

Tom: Yes, mom. (Vâng, thưa mẹ.)

Mom: Thank you. (Cảm ơn.)

Lời giải chi tiết:

b1 1 Trường THPT Thu Xà

Bài C

C. Draw lines.

(Vẽ đường thẳng để nối.)

b1 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên nhé.)

Pick up your pencil case. (Nhặt hộp bút của bạn lên nhé.)

Pick up your eraser. (Nhặt cục tẩy của bạn lên nhé.)

Lời giải chi tiết:

b1 3 Trường THPT Thu Xà

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

b1 4 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. What day is it today? – It’s Monday.

(Hôm nay là thứ mấy?- Thứ Hai.)

2. What day is it today? – It’s Tuesday.

(Hôm nay là thứ mấy?- Thứ Ba.)

3. What day is it today? – It’s Wednesday.

(Hôm nay là thứ mấy?- Thứ Tư.)

4. What day is it today? – It’s Friday.

(Hôm nay là thứ mấy?- Thứ Sáu.)

5. What day is it today? – It’s Sunday.

(Hôm nay là thứ mấy?- Chủ Nhật.)

Bài E

E. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

b1 5 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

Boy: Mary, what day is it today?(Mary ơi, hôm nay là thứ mấy?)

Girl: Today? It’s Saturday. (Hôm nay á? Thứ Bảy.)

Boy: Saturday? OK, thank you.(Thứ Bảy à? Ờ, cảm ơn nhé.)

2.

Boy: What day is it today? (Hôm nay thứ mấy?)

Girl: It’s Monday. (Thứ Hai.)

Boy: Oh, Monday! I don’t like Monday. (Ôi, thứ Hai. Mình không thích thứ Hai.)

3.

Girl: What day is it today, Ben? (Ben ơi, hôm nay thứ mấy?)

Boy: It’s Friday. (Thứ Sáu.)

Girl: Yeah, it’s Friday. Let’s go to the playground. (Hoan hô, thứ Sáu rồi. Chúng mình ra sân chơi thôi.)

4.

Boy: What day is it today, July?(July ơi, hôm nay là thứ mấy?)

Girl:Hmm, let me see. It’s Tuesday. (Ờm, để mình xem. Thứ Ba.)

Boy: Tuesday? It’s Jane’s birthday. (Thứ Ba á? Hôm nay sinh nhật Jane.)

Girl: Really? Let’s go to her house. (Thật à? Chúng mình đến nhà bạn ấy thôi.)

Lời giải chi tiết:

b1 6 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button