Tiếng anh

Reading – trang 25 – Unit 9 – SBT tiếng Anh 9 mới

Bài 1

Task 1. Read the paragraph and choose the most suitable answer A, B, C or D for each of the gaps.
Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.

Bạn đang xem bài: Reading – trang 25 – Unit 9 – SBT tiếng Anh 9 mới

I started (1) _______ English when I was 14 years old after five years of studying Russian. In the (2)_______ I encountered some difficulties learning the language, but I tried my (3) ____ to overcome them. Firstly, my English pronunciation was (4) ______by the way I spoke Russian. To solve this problem, I practised by listening to tapes in English

every day. I played the tape, stopped after each sentence, and (5) ______ the sentence several times. At school, I joined an English speaking club (6) ____________ was organised by a teacher from Britain. She understood my difficulty and helped me very much in improving my pronunciation. Secondly, I found it really hard to learn English vocabulary. In Russian, the way you write the word is the way you pronounce it. However, English spelling is often (7) ____ from its pronunciation. To get over this difficulty I started using the dictionary. Whenever I learnt a new word, I looked it (8) __________ carefully in the dictionary. Then I tried to remember the way to read and write the word. After that, I wrote the word down several (9) ________  in a notebook. Gradually, I got (10)________ to the spelling system of the language. Now I’m confident that my English has become much better.

1. A. getting

B. learning

C. writing

D. reading

2. A. start

B. beginning

C. end

D. begin

3. A. most

B. self

C. best

D. hard

4. A. effected

B. given

C. affected

D. rejected

5. A. said

B. told

C. spoke

D. repeated

6. A. which

B. it

C. and

D. but

7. A. different

B. the same

C. far

D. prefer

8. A. down

B. on

C. out

D. up

9. A. ways

B. times

C. minutes

D. lines

10A. used

B. remembered

C. well

D. attracted

 

Lời giải chi tiết:

Key – Đáp án:

1. B            2. B              3. C          

4. C            5. D              6. A            

7. A            8. D               9. B                

10. A

Tạm dịch: 

Tôi bắt đầu học tiếng Anh khi tôi 14 tuổi sau năm năm học tiếng Nga. Lúc đầu, tôi gặp một số khó khăn trong việc học ngôn ngữ, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để vượt qua chúng. Thứ nhất, phát âm tiếng Anh của tôi bị ảnh hưởng bởi cách tôi nói tiếng Nga. Để giải quyết vấn đề này, tôi thực hành bằng cách nghe băng bằng tiếng Anh mỗi ngày. Tôi bật băng, dừng lại sau mỗi câu, và lặp lại câu nhiều lần. Ở trường, tôi đã tham gia một câu lạc bộ nói tiếng Anh do một giáo viên của Anh tổ chức. Cô hiểu được khó khăn của tôi và đã giúp tôi rất nhiều trong việc cải thiện cách phát âm của tôi. Thứ hai, tôi tìm thấy nó thực sự khó khăn để học từ vựng tiếng Anh. Trong tiếng Nga, cách bạn viết từ là cách bạn phát âm nó. Tuy nhiên, chính tả tiếng Anh thường khác với cách phát âm của nó. Để vượt qua được khó khăn này, tôi bắt đầu sử dụng từ điển. Bất cứ khi nào tôi học một từ mới, tôi tra nó cẩn thận trong từ điển. Sau đó, tôi đã cố gắng nhớ cách đọc và viết từ. Sau đó, tôi viết chữ xuống nhiều lần trong một quyển sổ. Dần dần, tôi đã quen với hệ thống chính tả của ngôn ngữ. Bây giờ tôi tin rằng tiếng Anh của tôi đã trở nên tốt hơn.

Bài 2

Task 2. Fill each of the blanks with an appropriate word to complete the passage.

Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

It is not easy for adult students of English to improve their pronounciation. Unlike children, adults often find it hard to (1) the way they speak.This is why adult student have more difficulties in developing speaking (2) _______ than children. First
of all, don’t worry about not (3) ________ a native-English accent. It’s more important to be able to speak (4) ____, so that people can understand you. Then there are several things that international students of English can do to improve (5) ___ pronounciation and to learn English well. An English (6) ______ helps you a lot in that it shows you the phonetic pronunciation of every word, which part of the word is stressed. You (7) ______ also join an English pronunciation class, or practise speaking and (8) ______ to native-English speakers as much as posscwe. etching TV programmes in English is another (9) way of improving your pronunciation. Above all, the best way to improve your prounciation is to learn English in an English-speaking country where you can learn the (10) _____ as well as its culture.

Lời giải chi tiết:

Key – Đáp án:

It is not easy for adult students of English to improve their pronounciation. Unlike children, adults often find it hard to (1) adapt/change the way they speak.This is why adult student have more difficulties in developing speaking (2) skills than children. First
of all, don’t worry about not (3) having a native-English accent. It’s more important to be able to speak (4) clearly, so that people can understand you. Then there are several things that international students of English can do to improve (5) their pronounciation and to learn English well. An English (6) dictionary helps you a lot in that it shows you the phonetic pronunciation of every word, which part of the word is stressed. You (7) can also join an English pronunciation class, or practise speaking and (8) listening to native-English speakers as much as posscwe. etching TV programmes in English is another (9) easy/good way of improving your pronunciation. Above all, the best way to improve your prounciation is to learn English in an English-speaking country where you can learn the (10) language as well as its culture.

 

Tạm dịch: 

Nó không phải là dễ dàng cho các học sinh trưởng thành học tiếng Anh để cải thiện sự phát âm của họ. Không giống như trẻ em, người lớn thường gặp khó khăn trong việc thích ứng cách nói chuyện. Đó là lý do tại sao học sinh trưởng thành lại có nhiều khó khăn hơn trong việc phát triển kỹ năng nói hơn là trẻ em. Trước hết, đừng lo lắng về việc không có giọng nói bản địa tiếng Anh. Điều quan trọng hơn là có thể nói chuyện rõ ràng, để mọi người có thể hiểu bạn. Sau đó, có một số điều mà sinh viên quốc tế của Anh có thể làm để nâng cao sự phát âm và học tiếng Anh tốt. Một từ điển tiếng Anh giúp bạn rất nhiều trong đó nó cho thấy bạn phát âm ngữ âm của mỗi từ, mà một phần của từ được nhấn mạnh. Bạn cũng có thể tham gia lớp phát âm tiếng Anh, hoặc thực hành nói và nghe những người nói tiếng Anh bản địa càng nhiều càng tốt hay xem các chương trình truyền hình bằng tiếng Anh là một cách dễ dàng để cải thiện cách phát âm của bạn. Trên hết, cách tốt nhất để cải thiện việc phát âm của bạn là học tiếng Anh ở một quốc gia nói tiếng Anh, nơi bạn có thể học ngôn ngữ cũng như văn hoá của nó.

Bài 3

Task 3. Read the following passage and answer the questions.

Today English is considered a global language or lingua franca. It is said that if you do not know and cannot use it well, you may meet lots of difficulties in the modern world. More and more peopk are learning English for several reasons.

Firstly, they want to improve their knowledge. It is obvious that most of the important sources of information are now in English. We can easily find websites, journals, newspapers, and encyclopedias in English everywhere. If we know English well, we can attend quite a lot of online courses or go abroac to study. Many universities in different countries offer courses in English even though it is not th native language.

Secondly, it is easier to get a well-paid job if you can use English. Most multinational companies require a certain degree of English proficiency from potential employees. Therefore, in order to get a position with a top company, more and more people are learning English. Even local companies now requi their staff to know English. The reason for that is they may have business relationships with companies in other countries which use English as their working language.

These two reasons are the most common ones explaining why people like to, and need to, study English.

1. What is the status of English in the world today?

2. People cannot use English well, what may happen?

3. How can we improve our knowledge if we know English?

4. Do many universities in the countries where English is not their native language provide courses the language?

5. Why are employees learning English?

6. What are your reasons for learning English?

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Hôm nay tiếng Anh được coi là một ngôn ngữ toàn cầu. Người ta nói rằng nếu bạn không biết và không thể sử dụng nó tốt, bạn có thể gặp rất nhiều khó khăn trong thế giới hiện đại. Ngày càng có nhiều người đang học tiếng Anh vì nhiều lý do.

Thứ nhất, họ muốn nâng cao kiến thức của họ. Rõ ràng là hầu hết các nguồn thông tin quan trọng hiện nay bằng tiếng Anh. Chúng tôi có thể dễ dàng tìm thấy trang web, tạp chí, báo chí và bách khoa toàn thư ở khắp mọi nơi. Nếu chúng tôi biết tiếng Anh tốt, chúng tôi có thể tham dự khá nhiều khóa học trực tuyến hoặc đi abroac để nghiên cứu. Nhiều trường đại học ở các nước khác nhau cung cấp các khóa học tiếng Anh mặc dù nó không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ.

Thứ hai, nó dễ dàng hơn để có được một công việc được trả lương cao nếu bạn có thể sử dụng tiếng Anh. Hầu hết các công ty đa quốc gia đòi hỏi một trình độ tiếng Anh nào đó từ các nhân viên tiềm năng. Vì vậy, để có được một vị trí với một công ty hàng đầu, ngày càng có nhiều người đang học tiếng Anh. Ngay cả các công ty địa phương bây giờ yêu cầu nhân viên của họ biết tiếng Anh. Lý do là họ có thể có mối quan hệ kinh doanh với các công ty ở các nước khác sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ làm việc của họ.

Hai lý do này là những lý do phổ biến nhất giải thích tại sao mọi người thích, và cần phải học tiếng Anh.

Lời giải chi tiết:

 

Key – Đáp án:

1. It is considered a global language or lingua franca.

2. They may meet lots of difficulties in the modern world.

3. We can get information from different sources in English and attend courses in English.

4. Yes, they do.

5. Because they want to get a position with a top company, or their companies require them to do so.

6. Students’own answers. 

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button