Tiếng anh

Reading – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Đề bài

Sally blogs about saving the environment. Read her tips and write “True” or “False.”

Bạn đang xem bài: Reading – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

(Sally viết nhật ký điện tử về môi trường. Đọc các mẹo và viết “Đúng” hoặc “Sai”.)

Hi, everyone!

People ask me all the time what we should do to protect the Earth.

Here are my top tips.

Reuse glass bottles and jars. You can use them in your kitchen, bathroom, or even your garden. Glass bottles are really useful.

Don’t throw away old glass!

Recycle plastic bottles, cans, and paper. Find recyling bins near your house or school and take your recyling every week. It’s very easy!

Pick up trash. Nobody likes to see it in their town. Picking up trash makes our towns look better. After picking up the trash, make sure you recycle it!

1. We should reuse glass bottles.

2. We shouldn’t throw glass jars away.

3. It’s difficult to recycle paper.

4. We can make where we live look better.

True

_____________

_____________

_____________

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Tạm dịch bài đọc:

Chào mọi người!

Mọi người luôn hỏi tôi rằng chúng ta nên làm gì để bảo vệ Trái Đất.

Đây là những lời khuyên hàng đầu của tôi.

Tái sử dụng chai, lọ thủy tinh. Bạn có thể sử dụng chúng trong nhà bếp, phòng tắm hoặc thậm chí là khu vườn của bạn. Chai thủy tinh thực sự hữu ích.

Đừng vứt ly cũ đi!

Tái chế chai nhựa, lon và giấy. Tìm các thùng rác gần nhà hoặc trường học của bạn và mang đi tái chế mỗi tuần. Việc này rất dễ!

Nhặt rác. Không ai thích nhìn thấy rác trong thị trấn của mình. Nhặt rác làm cho thị trấn của chúng ta trông đẹp hơn. Sau khi nhặt rác, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ tái chế nó!

Lời giải chi tiết

1. True

2. True

3. False

4. True

1. True

(Chúng ta nên tái sử dụng chai thủy tinh. => Đúng)

2. True

(Chúng ta không nên vứt đi lọ thủy tinh. => Đúng)

3. False

(Khó để tái chế giấy. => Sai)

4. True

(Chúng ta có thể làm cho nơi chúng ta sống trông đẹp hơn. => Đúng)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button