Tiếng anh

Pronunciation – trang 34 Unit 5 SBT Tiếng anh 11 mới

Câu 1

Task 1. Practise saying the following sentences. Mark the intonation: rising or falling.

(Thực hành nói những câu sau đây. Đánh dấu ngữ điệu: tăng hoặc giảm.)

1

Is Viet Nam on the Indochinese Peninsula?

 rising

2

Viet Nam shares borders with China, Laos and Cambodia.

 falling

3

Ho Chi Minh City is one of the biggest cities in Viet Nam.

 falling

4

Is Vietnamese the official language of Viet Nam?

 rising

5

There are 54 ethnic groups living in Viet Nam.

 falling

Lời giải chi tiết:

Rising intonation: 1,4          Falling intonation: 2, 3, 5

Giải thích:

– Ngữ điệu là sự lên hay xuống giọng của người nói, rất quan trọng trong giao tiếp

– Người nói thường sử dụng ngữ điệu giảm xuống ở cuối những câu khẳng định, giao tiếp sự chắc chắn và dứt khoát.

– Người nói thường sử dụng ngữ điệu tăng ở cuối những câu hỏi đảo ( yes – no question), thể hiện sự không chắc chắn hay nghi hoặc.

Câu 2

Task 2. Practise reading aloud the following sentences, using suitable intonation.

(Tập đọc to các câu sau, sử dụng ngữ điệu phù hợp.)

1. Most of the mineral resources of Viet Nam are in the north. (falling)

2. Is the majority of the Vietnamese population engaged in agricultural work? (rising)

3. The Mekong and the Red River Deltas are big rice-growing areas. (falling)

4. Is the culture of Viet Nam one of the oldest in the region? (rising)

5. Dragons and turtles are important symbols in Vietnamese culture. (falling)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button