Tiếng anh

Pronunciation – Ngữ âm – Unit 2: My House – Tiếng Anh 6 – Global Success

I. Âm /s/ trong từ có đuôi s/es

1. Cách phát âm /s/ 

Bạn đang xem bài: Pronunciation – Ngữ âm – Unit 2: My House – Tiếng Anh 6 – Global Success

Hai môi hơi mở ra, đầu lưỡi đưa lên gần nướu răng trên. không khí thoát ra ngoài qua khe hở giữa răng trên và lưỡi, tạo thành âm xát. /s/ là phụ âm vô thanh, dây thanh âm không rung

2. Phát âm/s/ với từ có đuôi -s/es

Phát âm là /s/ khi từ có tận cùng phát âm là /p/, /k/, /t/, /f/, /θ/ (tương tự là các từ có chữ cái là -p, -k, -t, -f, -th)

Ví dụ:

stop /stɒp/ stop gb 3 Trường THPT Thu Xà => stops /stɒps/   1627015352718 stops1627015278 Trường THPT Thu Xà

book /bʊk/ book gb 2 Trường THPT Thu Xà => books /bʊks/    1627015436425 books1627015374 Trường THPT Thu Xà

hat /hæt/ hat gb Trường THPT Thu Xà  => hats /hæts/    1627015484596 hats1627015429 Trường THPT Thu Xà

laugh /lɑːf/ laugh gb 1 Trường THPT Thu Xà => laughs /lɑːfs/    1631850794635 laughs1631850736 Trường THPT Thu Xà

II. Âm /z/ trong từ có đuôi s/es

1. Cách phát âm /z/

Khi phát âm /z/, vị trí lưỡi và hình miệng hoàn toàn giống với khi phát âm /s/, /z/ là phụ âm hữu thanh, dây thanh âm rung khi phát âm.

2. Phát âm /z/ với từ có đuôi s/es

Phát âm /z/ khi từ có tận cùng phát âm là /b/, /g/, /d/, /ð/, /v/, /l/, /r/, /m/, /n/, / ŋ/ (tương tự là các từ có chữ cái tận cùng là –b, -g, -d, -th, – v, -l, -r, -m, -n, -ng)

Ví dụ:

fan /fæn/  fan gb 1 Trường THPT Thu Xà  => fans /fænz/    1631851159713 fans 1631851100 Trường THPT Thu Xà

drum /drʌm/ drum gb Trường THPT Thu Xà => drums /drʌmz/   1631851193329 drums1631851143 Trường THPT Thu Xà

end /end/ end gb Trường THPT Thu Xà => ends /endz/    1631851220203 ends1631851170 Trường THPT Thu Xà

wear /weər/ wear gb 2 Trường THPT Thu Xà => wears /weərz/    1631851259927 wears1631851199 Trường THPT Thu Xà

say /seɪ/ say gb Trường THPT Thu Xà => says /seɪz/   1631851283955 says1631851232 Trường THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button