Hóa học

Pronunciation – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Pronunciation – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Related Articles

 • Pronunciation Lesson 2 Unit 6 Community Tieng Trường THPT Thu Xà

  Pronunciation – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

 • Grammar Lesson 2 Unit 6 Community Tieng Trường THPT Thu Xà

  Grammar – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

 • Reading Lesson 2 Unit 6 Community Tieng Trường THPT Thu Xà

  Reading – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

 • New Words Lesson 2 Unit 6 Community Trường THPT Thu Xà

  New Words – Lesson 2 – Unit 6 Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Bạn đang xem bài: Pronunciation – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a. Focus on the /l/ sound.

(Tập trung vào âm /l/.)

b

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Pronunciation – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Bạn đang xem bài: Pronunciation – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe các từ và chú ý đến các chữ cái được gạch dưới.)


recycle, bottle

c

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Pronunciation – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Bạn đang xem bài: Pronunciation – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

c. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

d

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Pronunciation – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Bạn đang xem bài: Pronunciation – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

d. Read the words with the correct sound to a partner.

(Cùng với một người bạn đọc các từ với âm đúng.)

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button