Tiếng anh

Project Time 5 – Right on! 5 – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on

Bài 1

1. Read the text. Copy and complete the table below in your notebook.

Bạn đang xem bài: Project Time 5 – Right on! 5 – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on

(Đọc văn bản. Sao chép và hoàn thành bảng dưới đây vào sổ tay của bạn.)

STONEHENGE

Stonehenge in the UK is about 5,000 years old. It is a monument of large stones. They are in two circles and when the sun rises on Midsummer’s Day, its light shines through the centre. Over a million people visit Stonehenge each year.

Name        Place            Age              Material            Interesting facts

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đá Stonehenge

Stonehenge ở Anh khoảng 5.000 năm tuổi. Nó là một tượng đài của những tảng đá lớn. Chúng nằm trong hai vòng tròn và khi mặt trời mọc vào Ngày Hạ chí, ánh sáng của nó chiếu qua tâm. Hơn một triệu người đến thăm Stonehenge mỗi năm.

Lời giải chi tiết:

Name

(Tên)

Place

(Địa điểm)

Age

(Tuổi)

Material

(Vật liệu)

Interesting facts

(Chi tiết thú vị)

Stonehenge

UK 

(Vương quốc Anh)

5,000

Stone

(đá)

The sun on Midsummer’s Day shines through the centre. Over a million visitors per year.

(Mặt trời vào ngày giữa mùa hè chiếu qua trung tâm. Hơn một triệu du khách mỗi năm.)

Bài 2

2. Choose national wonders from around the world. The students in your group decide on four. Copy the table in Exercise 1 into your notebook and make notes under the headings. Find pictures of the national wonders and create a poster

(Chọn kỳ quan quốc gia từ khắp nơi trên thế giới. Các học sinh trong nhóm của bạn quyết định chọn bốn. Chép bảng trong Bài tập 1 vào vở và ghi chú dưới các đề mục. Tìm hình ảnh về các kỳ quan quốc gia và tạo áp phích)

Lời giải chi tiết:

key task2 project5 ta6 right Trường THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button