Tiếng anh

Phonetics – trang 20 – Unit 9 – SBT tiếng Anh 9 mới

Bài 1

Task 1. Do you think the tone of voice goes up or down at the end? Draw rising or falling arrows in the responses (B). Then practise reading the short conversations.

Bạn đang xem bài: Phonetics – trang 20 – Unit 9 – SBT tiếng Anh 9 mới

Bạn cho rằng các câu trả lời dưới đây cần lên hay xuống giọng? Đánh dấu bằng các mũi tên lên xuống cho các câu B. Luyện tập với bạn bè.

1. A: This car is slow.

B: I know it’s slow, but it’s reliable.

2. A: This CD is good.

B: I know it’s good, but that one is better.

3. A: This armchair is ugly!

B: I know it’s ugly, but it’s comfortable.

4. A: This motorbike is fast.

B: I know it’s fast, but it’s dangerous.

5. A: ThisTVisbig.

B: I know it’s big, but the one in the corner is bigger. 

Lời giải chi tiết:

Key – Đáp án:
1658116447 194 91b Trường THPT Thu Xà
 
 

Bài 2

Task 2. In each pair of the following short conversations, the responses are the same but the tones are different. Draw rising or falling arrows in the responses (B) to show if you think the tone of voi goes up or down. Then practise reading the short conversations.
Mỗi cặp hội thoại sau có câu trả lời giống nhau nhưng âm điệu khác nhau. Đánh dấu bằng các mũi tên lên hoặc xuống ở câu B. Luyện tập với bạn bè.

1.

a.

A

The new car ts cheap.

 

 

B:

The second-hand one is cheaper.

 

b.

A:

Why did you buy the seaond-hand car?

 

 

B:

The second-hand one is cheaper.

2.

a.

A:

What time’s dinner?

 

 

B:

Dinner is at 8.00 p.m

 

b.

A:

Let’s go for a walk at 8.00p.m

 

 

B:

Dinner is at 8.00 pm.

3.

a.

A:

I’d like a gold one.

 

 

B:

They’re all gold.

 

b.

A:

Why are these watches so expensive?

 

 

B:

They’re all gold.

4.

a.

A:

Where’s your father?

 

 

B:

My father’s upstairs.

 

b.

A:

Who’s upstairs?

 

 

B:

My father’s upstairs.

5.

a.

A:

Was the fish delicious?

 

 

B:

The steak was more delicious.

 

b.

A:

Why didn’t you have fish?

 

 

B:

The steak was more delicious.

Lời giải chi tiết:

Key – Đáp án: 
92b Trường THPT Thu Xà
THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button