Tiếng anh

New Words – Lesson 1 – Unit 7. Movies – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Đánh số các bức ảnh. Nghe và lặp lại.)


1. comedy             2. science fiction         3. horror               4. action               5. drama             6. animated

u7l1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

1. comedy (n): hài kịch

2. science fiction (n): khoa học viễn tưởng

3. horror (n): kinh dị

4. action (n): hành động

5. drama (n): kịch

6. animated (a): hoạt hình

Lời giải chi tiết:

1. F

2. C

3. A

4. D

5. E

6. B

b

b. Discuss what kinds of movies you like and dislike.

(Thảo luận thể loại phim em thích và không thích.)

I don’t like action movies.

(Tôi không thích phim hành động.)

I like horror movies.

(Tôi thích phim kinh dị.)

Lời giải chi tiết:

I like comedy and animated movies.

(Tôi thích phim hài và phim hoạt hình.)

I don’t like drama and action movies.

(Tôi không thích kịch và phim hành động.)

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button