Hóa học

New Words – Lesson 1 – Unit 7. Movies – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: New Words – Lesson 1 – Unit 7. Movies – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Related Articles

 • New Words Lesson 1 Unit 7 Movies Trường THPT Thu Xà

  New Words – Lesson 1 – Unit 7. Movies – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

 • Writing Lesson 3 Unit 6 Community Tieng Trường THPT Thu Xà

  Writing – Lesson 3 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

 • Speaking Lesson 3 Unit 6 Community Tieng Trường THPT Thu Xà

  Speaking – Lesson 3 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

 • Reading Lesson 3 Unit 6 Community Tieng Trường THPT Thu Xà

  Reading – Lesson 3 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Bạn đang xem bài: New Words – Lesson 1 – Unit 7. Movies – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Đánh số các bức ảnh. Nghe và lặp lại.)


1. comedy             2. science fiction         3. horror               4. action               5. drama             6. animated

u7l1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

1. comedy (n): hài kịch

2. science fiction (n): khoa học viễn tưởng

3. horror (n): kinh dị

4. action (n): hành động

5. drama (n): kịch

6. animated (a): hoạt hình

Lời giải chi tiết:

1. F

2. C

3. A

4. D

5. E

6. B

b

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: New Words – Lesson 1 – Unit 7. Movies – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Bạn đang xem bài: New Words – Lesson 1 – Unit 7. Movies – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

b. Discuss what kinds of movies you like and dislike.

(Thảo luận thể loại phim em thích và không thích.)

I don’t like action movies.

(Tôi không thích phim hành động.)

I like horror movies.

(Tôi thích phim kinh dị.)

Lời giải chi tiết:

I like comedy and animated movies.

(Tôi thích phim hài và phim hoạt hình.)

I don’t like drama and action movies.

(Tôi không thích kịch và phim hành động.)

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button