Môn toán

Lý thuyết phép cộng

a) \(48352 + 21026 = ?\)

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:

  2 cộng 6 bằng 8, viết 8.

  5 cộng 2 bằng 7, viết 7.

  3 cộng 0 bằng 3, viết 3.

  8 cộng 1 bằng 9, viết 9.

  4 cộng 2 bằng 6, viết 6.

                \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{\,48352}\\{21026}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,69378}\end{array}\,\)

     \(48352 + 21026 = 69026\)

b) \(367859 + 541728 = ?\)

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:

  9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.

  5 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 8, viết 8 

  8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1.

  7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9.

  6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1.

  3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9

                  \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{\,367859}\\{541728}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,909587}\end{array}\,\)

       \(367859 + 541728 = 909587\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button