Tiếng anh

Listening – Unit 8 trang 94 tiếng Anh 11

Before

Before you listen

Work in pairs. Guess which of the following activities the Japanese often do on their New Year’s Days.

(Làm việc theo cặp. Hãy đoán người Nhật thường làm hoạt động nào sau đây trong ngày nghỉ năm mới của họ.)

– exchanging gifts and cards

– giving/ receiving lucky money

– decorating the house with peace flowers

– going to the pagoda

– wearing kimonos or special dress

– visiting friends

Bạn đang xem bài: Listening – Unit 8 trang 94 tiếng Anh 11

What other things do you think the Japanese also do at the New Year ?

1 2 Trường THPT Thu Xà

Tạm dịch: 

– tặng quà và thiệp chúc mừmg

– cho/nhận tiền mừng tuổi

– trang trí hoa anh đào trong nhà

– đi chùa

– mặc kimono, hoặc trang phục đặc biệt

– thăm hỏi bạn bè

Bạn nghĩ người Nhật còn làm việc gì khác nữa trong dịp năm mới?

 

• Listen and repeat.

similarities       housewives        longevity        constancy

kimono             shrine               pine trees       represent

While

While you listen

You will hear two people talking about how the New Year is celebrated in Japan. Listen and tick (✓) the things you hear.

(Bạn sẽ nghe hai người nói về cách năm mới được cử hành ở Nhật. Lắng nghe và đánh dấu (✓) vào những điều bạn nghe.)

Questions

□ 1. They put on special clothes.

□ 2. Everyone cleans the house.

□ 3. Bells ring 108 times.

□ 4. Housewives prepare special foods.

□ 5. They decorate their houses with kumquat trees.

□ 6. They go to a shrine.

□ 7. They give each other “lucky money”.

□ 8. They drink rice wine.

□ 9. They play cards.

□ 10. They watch television.

□. They eat a special meal.

Phương pháp giải:

TAPESCRIPT

Lan: You have lived in Japan for more than two years, could you tell me something about Japanese New Year, Mai?  When is the New Year observed?

Mai: It’s on 1st January, and it lasts three days through 3rd January.

Lan: Do people do the same things as we do in Vietnam?

Mai: Well, there are some similarities and also some differences.

Lan: Please, tell me about them.

Mai: The preparations begin a few days before the New Year when housewives start cooking special food for New Year’s Day.

Lan: Do they clean and decorate their houses?

Mai: Sure, they do. On the New Year’s Eve every household does a big cleaning up. The idea is to get rid of the dirt of the past year and welcome the new one.

Lan: Do they decorate the house with trees and flowers?

Mai: Yes. They usually decorate their houses with some small pine trees on both sides of the door, which represent longevity and constancy. People also exchange cards and gifts.

Lan: I see. And what do they usually do on the New Year’s Eve?

Mai: Family members sit around and start watching the national singing contest on television. But the last notes must be sung before midnight. Then television or radio will broadcast 108 bells. As soon as the 108lh bell is rung, people all say “Happy New Year”.

Lan: What do they usually do next?

Mai: Some families put on special kimonos or dress to go to visit their shrine. Then they come home and eat their special New Year Day’s food and drink a lot of rice wine. New Years Day is mostly celebrated with family only.

Dịch Tapescript: 

Lan: Bạn đã sống ở Nhật trong hơn hai năm, bạn có thể cho mình biết điều gì về năm mới của Nhật Bản không, Mai? Khi nào thì năm mới được diễn ra?

Mai: Đó là vào ngày 1 tháng 1, và kéo dài ba ngày cho đến ngày 3 tháng 1.

Lan: Người ta có làm những điều tương tự như chúng ta làm ở Việt Nam không?

Mai: Vâng, có một số điểm tương đồng và cũng có một số khác biệt.

Lan: Hãy cho tôi biết về họ.

Mai: Việc chuẩn bị bắt đầu một vài ngày trước khi năm mới khi các bà nội trợ bắt đầu nấu thức ăn đặc biệt cho ngày đầu năm.

Lan: Họ có dọn dẹp và trang trí nhà cửa không?

Mai: Chắc chắn có. Vào ngày đầu năm mới, mọi gia đình đều dọn dẹp. Ý nghĩa là để rũ sạch bụi bẩn trong năm vừa qua và chào đón năm  mới.

Lan: Họ có trang trí nhà bằng cây và hoa không?

Mai: Có. Họ thường trang trí nhà cửa của họ với một số cây thông nhỏ ở cả hai bên cửa, nó thể hiện tuổi thọ và sự kiên định. Mọi người cũng trao đổi thiệp mừng và quà.

Lan: Mình hiểu rồi. Và họ thường làm gì vào đêm giao thừa?

Mai: Các thành viên trong gia đình ngồi xung quanh và bắt đầu xem cuộc thi hát quốc gia trên truyền hình. Nhưng những nốt nhạc cuối cùng phải được hát trước nửa đêm. Sau đó đài phát thanh hoặc truyền hình sẽ phát 108 chuông. Ngay khi chuông thứ 108  ngân lên, mọi người đều nói “Chúc mừng năm mới”.

Lan: Họ thường làm gì tiếp theo?

Mai: Một số gia đình mặc kimono đặc biệt hoặc ăn mặc đẹp để đi viếng ngôi đền. Sau đó, họ trở về nhà và ăn món ăn đặc biệt của Năm Mới và uống nhiều rượu gạo. Ngày Năm Mới chủ yếu chỉ được tổ chức cùng với gia đình.

Lời giải chi tiết:

✓ 1. They put on special clothes.

✓ 2. Everyone cleans the house.

✓ 3. Bells ring 108 times.

✓ 4. Housewives prepare special foods.

□ 5. They decorate their houses with kumquat trees.

✓ 6. They go to a shrine.

□ 7. They give each other “lucky money”.

✓ 8. They drink rice wine.

□ 9. They play cards.

✓ 10. They watch television.

✓. They eat a special meal. 

Tạm dịch:

1. Họ mặc y phục đặc biệt.

2. Mọi người lau dọn nhà cửa.

3. Chuông đổ 108 lần.

4. Các bà nội trợ chuẩn bị thức ăn đặc biệt.

5. Họ trang trí cây quất trong nhà.

6. Họ đi chùa.

7. Họ tặng tiền mừng tuổi lẫn nhau.

8. Ho uổng rượu sake.

9. Họ chơi đánh bài.

10. Họ xem ti vi.

11. Họ có một bữa ăn đặc biệt.

Câu 3

Task 2. Listen again and answer the following questions.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

Questions

1. Why do the Japanese do a big clean up before the New Year come?

2. Where do the Japanese hear the bells from?

3. What do the Japanese often wear when they no to visit their shrines?

4. Do the Japanese often celebrate the New Year with their friends?

Lời giải chi tiết:

1. Because they want to get rid of the dirt of the old year and welcome the new one.

2. They hear the bells from television or the radio.

3. They wear kimonos or special dress.

4. No. They don’t. New Year’s Day is mostly celebrated with family only.

Tạm dịch: 

1. Tại sao người Nhật tổng vệ sinh nhà cửa trước khi năm mới đến?

=> Vì họ muốn rũ sạch bụi bẩn của năm cũ và chào đón năm mới. 

2. Người Nhật nghe tiếng chuông từ đâu?

=> Họ nghe tiếng chuông từ tivi hoặc radio.

3. Người Nhật thường mặc y phục gì khi đi chùa?

=> Họ thường mặc kimono hoặc trang phục đặc biệt. 

4. Người Nhật có thường tổ chức lễ năm mới với bạn bè không?

=> Không. Năm mới hầu như chỉ được tổ chức với gia đình. 

After you listen

After you listen

Work in pairs. Compare the following aspects of the Vietnamese New Year with those of the Japan one.

(Làm việc theo cặp. So sánh các điểm sau của Tết Việt Nam và các điểm của Tết Nhật.)

preparations  

foods and clothes 

activities on New Year’s Eve 

people to celebrate with 

Lời giải chi tiết:

Activities

Japan

Viet Nam

Preparations

Begin a few days before the New Year

begin many days before the New Year

Foods and clothes

Cook special food, special kimonos or dress

traditional foods. dress, ao dai

Activities on New Year’s Eve

clean up, pine trees, watch the national singing contest on TV

clean up, peach/apricot flowers, watch TV

People to celebrate with

… is celebrate among family only

… is celebrated with every family/ relatives

Tạm dịch: 

Các hoạt động

Japan

Viet Nam

Sự chuẩn bị

bắt đầu một vài ngày trước năm mới

bắt đầu nhiều ngày trước năm mới

Thức ăn và trang phục

nấu món ăn đặc biệt, mặc kimono hoặc trang phục đặc biệt

món ăn truyền thống, mặc áo dài

Các hoạt động đêm giao thừa

dọn dẹp nhà cửa, cây thông, xem thi hát quốc gia trên TV

dọn dẹp nhà cửa, hoa mai/ hoa đào, xem TV,…

Mọi người tổ chức với

chỉ với gia đình

với gia đình hoặc họ hàng


THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button