Tiếng anh

Lesson 3 Unit 16 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và đọc lại.)

book                 I want to buy a book. (Tôi muốn mua một quyển sách.)

bookshop         Let’s go to the bookshop. (Chúng ta hãy đi đến nhà sách.)

bakery              The bread in this bakery is delicious. (Bánh mì trong tiệm bánh này rất ngon.)

supermarket     Let’s go to the supermarket. (Chúng ta hãy đi siêu thị.)

Bài 2

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

(Nghe và khoanh chọn. Sau đó viết và đọc lớn.)

1654285131 438 scan0039 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Let’s go to the bookshop.

(Chúng ta hãy đến nhà sách.)

2. I want to buy a book.

(Tôi muốn mau một quyển sách.)

3. There is a bakery near my home.

(Có một tiệm bánh gần nhà tôi.)

4. Her sister works in a supermarket.

(Chị gái của cô ấy làm việc ở siêu thị.)

Lời giải chi tiết:

1. a      2. b     3. a     4. b

Bài 3

3. Let’s chant.

(Cùng hát theo nhịp.)

1654285131 119 scan0039 1 Trường THPT Thu Xà

Why do you want to…?

(Tại sao bạn muốn …?)

Let’s go to the bookshop.

(Chúng ta hãy đi đến nhà sách.)

Why do you want to go there?

(Tại sao bạn muốn đi đến đó?)

Because I want some rulers.

(Bởi vì tôi muốn mua vài cây thước.)

Let’s go to the bakery.

(Chúng ta hãy đi đến tiệm bánh.)

Why do you want to go there?

(Tại sao bạn muốn đi đến đó?)

Because I’m hungry.

(Bởi vì tôi đói bụng rồi.)

Bài 4

4. Read and number.

(Đọc và đánh số.)

1654285132 523 scan0040 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Hôm nay là Chủ nhật. Phong và Mai đi đến nhiều nơi. Đầu tiên, họ đến hiệu sách bởi vì Mai muốn mua một vài quyển sách và viết máy. Sau đó họ đến tiệm thuốc tây bởi vì Phong muốn mua một ít thuốc. Sau đó họ đến sở thú vì họ muốn xem những con thú. Cuối cùng, họ đến tiệm bánh. Họ muốn mua một ít đồ ăn bởi vì họ đói.

Lời giải chi tiết:

a. 3    b. 4    c. 2   d. 1

Bài 5

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

1654285132 524 scan0040 1 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

2. Tony wants to go to the swimming pool because he wants to swim.

(Tony muốn đi đến hồ bơi bởi vì cậu ấy muốn bơi.)

3. Linda wants to go to the pharmacy because she wants to buy some medicine.

(Linda muốn đi đến tiệm thuốc tây bởi vì cô ấy muốn mua một ít thuốc.)

4. Phong and Nam want to go to the cinema because they want to see a film.

(Phong và Nam muốn đi đến rạp chiếu phim bởi vì họ muốn xem phim.)

Bài 6

6. Project.

Interview three classmates. Ask them where they want togo on Sunday and why they want to go there. Then report the results to the class. 

(Dự án. Phỏng vấn ba bạn học. Hỏi họ muốn đi đâu vào Chủ nhật và tại sao họ muốn đi đến đó. Sau đó báo cáo kết quả cho cả lớp.)

untitled Trường THPT Thu Xà

 

Lời giải chi tiết:

Name (Tên)                  Where (Ở đâu)                       Why (Tại sao)
1. My Trang 

go to the cinema 

(đến rạp chiếu phim)

to see a film

(để xem phim)

2. Phuong Trinh

go to the bookshop

(đến nhà sách)

to buy some notebooks and comic books

(để mua một số sách và truyện tranh)

3. Minh Khang 

go to the zoo

(đến sở thú)

to see the animals

(để ngắm động vật)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button