Tiếng anh

Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

Bài 1

1. Look, listen anh repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

task1 l2 u19 ta4 Trường THPT Thu Xà

a) What animal do you like?

(Bạn thích động vật nào?)

I like monkeys.

(Tôi thích những con khỉ.)

b) Why do you like them?

(Tại sao bạn thích chúng?)

Because they’re funny.

(Bởi vì chúng vui nhộn.)

c) What about tigers?

(Còn những con hổ thì sao?)

I don’t like tigers.

(Tôi không thích những con hổ.)

d) Why not?

(Tại sao không?)

Because they are scary.

(Bởi vì chúng đáng sợ.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

task2 l2 u19 ta4 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

a) I don’t like tigers because they are scary.

(Tôi không thích những con hổ bởi vì chúng đáng sợ.)

I don’t like crocodiles because they’re scary.

(Tôi không thích những con cá sấu bởi vì chúng đáng sợ.)

b) I don’t like bears because they are big.

(Tôi không thích những con gấu bởi vì chúng to lớn.)

I don’t like elephants because they’re big.

(Tôi không thích những con voi bởi vì chúng to lớn.)

c) I like zebras because they are beautiful.

(Tôi thích những con ngựa vân bởi vì chúng đẹp.)

d) I like kangaroos because they are fast.

(Tôi thích những con căng-gu-ru bởi vì chúng nhanh.)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

• What animal do you want to see?

(Bạn muốn xem động vật nào?)

• I like… because ….

(Tôi thích… bởi vì…)

• I don’t like because .

(Tôi không thích… bởi vì…)

Bài 4

4. Listen and write.

(Nghe và viết.)

1. Linda does not like elephants because they are __________.

2. Peter likes kangaroos because they are __________.

3. Mai likes monkeys because they are __________.

4. Nam does not like tigers because they are __________.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Linda does not like elephants because they are big.

(Linda không thích những con voi vì chúng to lớn.)

2. Peter likes kangaroos because they are fast.

(Peter thích những con chuột túi vì chúng nhanh nhẹn)

3. Mai likes monkeys because they are funny.

(Mai thích những con khỉ vì chúng buồn cười.)

4. Nam does not like tigers because they are scary.

(Nam không thích những con hổ vì chúng đáng sợ.)

Lời giải chi tiết:

1. big  2. fast 3. funny  4. scary

1. Linda does not like elephants because they are big.

(Linda không thích những con voi vì chúng to lớn.)

2. Peter likes kangaroos because they are fast.

(Peter thích những con chuột túi vì chúng nhanh nhẹn.)

3. Mai likes monkeys because they are funny.

(Mai thích những con khỉ vì chúng buồn cười.)

4. Nam does not like tigers because they are scary.

(Nam không thích những con hổ vì chúng đáng sợ.)

Bài 5

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

task5 l2 u19 ta4 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. Nam likes zebras because they are beautiful.

(Nam thích những con ngựa vằn bởi vì chúng đẹp.)

2. Mai does not like crocodiles because they are scary.

(Mai không thích những con cá sấu bởi vì chúng đáng sợ.)

3. Linda and Peter like bears because they are big.

(Linda và Peter thích những con gấu bởi vì chúng to lớn.)

4. Phong and Tony like kangaroos because they are fast.

(Phong và Tony thích những con căng-gu-ru bởi vì chúng nhanh.)

Bài 6

6. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)

task6 l2 u19 ta4 Trường THPT Thu Xà

Why or why not?

(Tại sao hay tại sao không?)

Do you like monkeys?

(Bạn thích những con khỉ phải không?)

Yes, I do.

(Vâng, đúng rồi.)

Why do you like them?

(Tại sao bạn thích chúng?)

Because they’re funny.

(Bởi vì chúng vui nhộn.)

 

Do you like crocodiles?

(Bạn thích những con cá sấu phải không?)

No, I don’t.

(Không, tôi không thích.)

Why don’t you like them?

(Tại sao bạn không thích chúng?)

Because they’re scary!

(Bởi vì chúng đáng sợ.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button