Tiếng anh

Lesson 1 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Look, trace, and draw lines.

 (Nhìn, đồ, và vẽ các đường.)

z1 50 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

hat (mũ)

shirt (áo sơ mi)

T-shirt (áo cộc tay)

dress (váy)

Lời giải chi tiết:

z1 51 Trường THPT Thu Xà

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

z1 52 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. shirt (áo sơ mi)

2. T-shirt (áo cộc tay)

3. dress (váy)

4. hat (mũ)

Bài C

C. Listen and put a (√) or a (x).

(Nghe và điền hoặc x.)

z1 53 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

– Is it your dress? (Nó có phải váy của bạn không?)

– Yes, it is. (Đúng rồi, chính nó.)

2.

– Is it your shirt? (Nó có phải áo sơ mi của bạn không?)

– No, it isn’t. (Không phải.)

3.

– Is it your T-shirt? (Nó có phải áo cộc tay của bạn không?)

– No, it isn’t. (Không phải.)

Lời giải chi tiết:

1. √

2. x

3. x

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

z1 54 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1.

Is this your dress? (Đây có phải váy của cậu không?)

Yes, it is. (Đúng rồi, chính nó.)

2.

Is this your shirt? (Đây có phải áo sơ mi của cậu không?)

No, it isn’t. (Không phải.)

3.

Is this your hat? (Đây có phải mũ của cậu không?)

Yes, it is. (Đúng rồi, chính nó.)

4.

Is this your T-shirt? (Đây có phải áo cộc tay của cậu không?)

No, it isn’t. (Không phải.)

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button