Tiếng anh

Lesson 1 Unit 18 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và đọc lại.)

task1 l1 u18 ta4 Trường THPT Thu Xàa) Wow! You have a mobile phone. – Yes, I do.

(Bạn có một điện thoại di động. – Đúng rồi.)

b) It’s very nice! -Yes, it is.

(Nó đẹp thật! – Đúng rồi.)

c) It’s a birthday present from my father. – That’s great!

(Đó là quà sinh nhật từ ba mình. – Thật tuyệt!)

d) What’s your phone number? – It’s 0912 158 657.

(Số điện thoại của bạn là số mấy? – Nó là 0912 158 657.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

1654290955 326 scan0047 1 Trường THPT Thu Xà

(Làm việc theo cặp. Hỏi bạn em về số điện thoại của bạn ấy.)

Lời giải chi tiết:

a) What’s Lily’s phone number? – It’s 098 207 4511.

(Số điện thoại của Lily là số mấy? – Nó là 098 207 4511.)

b) What’s John’s phone number? – It’s 0915 099 995.

(Số điện thoại của John là số mấy? – Nó là 0915 099 995.)

c) What’s Sally’s phone number? – It’s 0985 343 399.

(Số điện thoại của Sally là số mấy? – Nó là 0985 343 399.)

d) What’s Sam’s phone number? – It’s 0912 144 655.

(Số điện thoại của Sam là số mây? – Nó là 0912 144 655.)

Bài 3

3. Listen anh tick.

(Nghe và đánh dấu chọn.)

1654290955 965 scan0048 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: What’s your phone number, Tom?

   Tom: It’s oh nine nine nine, two nine one, two nine six.

   Mai: Can you say it again?

   Tom: Oh nine nine nine, two nine one, two nine six.

   Mai: Thank you.

2. Nam: What’s your phone number, Mai?

   Mai: Oh nine nine eight, oh nine three, five nine six.

   Nam: Oh nine nine eight, oh nine three, er…?

   Mai: Five nine six.

   Nam: Thanks, Mai.

3. Mary: Do you have Mr Loc’s phone number, Quan?

    Quan: Just a minute… It’s oh nine nine oh, two eight three, eight five five.

    Mary: Oh nine nine oh, two eight three, eight five five, right?

    Quan: That’s right.

    Mary: Thank you very much.

Lời giải chi tiết:

1. b     2. c     3. a

Bài 4

4. Look and write.

(Nhìn và viết.)

1654290955 628 scan0048 1 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

2. What’s Ann’s phone number? – It’s oh nine eight five, oh nine seven, oh double nine.

(Số điện thoại của Ann là số mấy? – Nó là 0985 097 099.)

3. What’s Ben’s phone number? – It’s oh nine one two, two eight three, eight oh four.

(Số điện thoại của Ben là số mấy? – Nó là 0912 283 804.)

Bài 5

5. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)

scan0048 2 Trường THPT Thu Xà

What’s your phone number?

(Số điện thoại của bạn là số mấy?)

What’s your phone number? What’s your phone number?

(Số điện thoại của bạn là số mấy? Số điện thoại của bạn là số mấy?)

It’s oh nine nine two, three four five, eight nine six.

(Nó là 0992 345 896.)

What’s your phone number? What’s your phone number?

(Số điện thoại của bạn là số mấy? Số điện thoại của bạn là số mấy?)

It’s oh nine nine two, three four five, eight nine six.

(Nó là 0992 345 890.)

Hey ho, hey ho, it’s my phone number.

(Ồ hô, ô hô, nó là số điện thoại của mình.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button