Môn toán

Hoạt động 8 trang 38 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm và so sánh \({{ – 2} \over 3} – {1 \over 5}\) với \({{ – 2} \over 3} + \left( { – {1 \over 5}} \right)\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {{ – 2} \over 3} – {1 \over 5} = {{ – 10} \over {15}} – {3 \over {15}} = {{ – 13} \over {15}}  \cr  & {{ – 2} \over 3} + \left( { – {1 \over 5}} \right) = {{ – 10} \over {15}} + \left( { – {3 \over {15}}} \right) = {{ – 13} \over {15}} \cr} \)

Vậy \( – {2 \over 3} – {1 \over 5} = {{ – 2} \over 3} + \left( { – {1 \over 5}} \right)\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button