Môn toán

Hoạt động 5 trang 37 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Thực hiện phép cộng :

 a) \({3 \over 7} + {{ – 3} \over 7}\) ;                 b) \({5 \over 6} + {{ – 5} \over 6}\).

Ta nói \({3 \over 7}\) là số đối của phân số \({{ – 3} \over 7}\) và cũng nói \({{ – 3} \over 7}\) là số đối của phân số \({3 \over 7}\); hai phân số \({3 \over 7}\) và \({{ – 3} \over 7}\) là hai số đối nhau.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){3 \over 7} + {{ – 3} \over 7} = {{3 + ( – 3)} \over 7} = {0 \over 7} = 0  \cr  & b){5 \over 6} + {5 \over { – 6}} = {5 \over 6} + {{ – 5} \over 6} = {{5 + ( – 5)} \over 6} = {0 \over 6} = 0 \cr} \)

Ta có: \({5 \over 6}\)  là số đối của phân số \({5 \over { – 6}}\)  và cũng nói \({5 \over { – 6}}\)  là số đối của phân số \({5 \over 6}.\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button