Tiếng anh

Greetings-Introducing yourself/ others – Hello! – Tiếng Anh 6 – Right on!

a

13 use pencil 13 Trường THPT Thu Xà2 a) Complete the dialogues with the phrases below.

(Hoàn thành hội thoại với các cụm từ bên dưới.)

Goodbye                    Hello                       This is                  Nice to meet you

Mrs White: 1)______________, I’m Mrs White. What’s your name?

Nat: Hello, Mrs White. My name’s Nat. 2)______________ Barry.

Mrs White: 3)______________, Barry.

Barry: Nice to meet you, too. 4)______________!

Mrs White: Bye.

Phương pháp giải:

– Good bye: Tạm biệt

– Hello: Xin chào

– This is: Đây là

– Nice to meet you: Hân hạnh được gặp bạn

Lời giải chi tiết:

 

1. Hello

2. This is

3. Nice to meet you

4. Goodbye

Mrs White: 1) Hello, I’m Mrs White. What’s your name?

(Xin chào, cô là Mrs White. Em tên gì?)

Nat: Hello, Mrs White. My name’s Nat. 2) This is Barry.

(Xin chào, cô White. Em tên Nat. Đây là Barry.)

Mrs White: 3) Nice to meet you, Barry.

(Rất vui được gặp em, Barry.)

Barry: Nice to meet you, too. 4) Goodbye!

(Em cũng rất vui được gặp cô ạ. Tạm biệt cô!)

Mrs White: Bye.

(Tạm biệt.)

b

6 groupwork Trường THPT Thu Xàb) Listen and check. Then read the dialogue aloud.

(Nghe và kiểm tra. Sau đó đọc to bài hội thoại lên.)


Lời giải chi tiết:

Mrs White: Hello, I’m Mrs White. What’s your name?

Nat: Hello, Mrs White. My name’s Nat. This is Barry.

Mrs White: Nice to meet you, Barry.

Barry: Nice to meet you, too. Good bye!

Mrs White: Bye.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button