Tiếng anh

Grammar – Lesson 2 – Unit 7. Movies – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Boy: I watched a horror movie last night.

(Tôi qua mình đã xem một phim kinh dị.)

Girl: What was it?

(Đó làm phim gì?)

Boy: The Long Night.

(The Long Night.)

Girl: Was it good?

(Phim có hay không?)

Boy: Yes, it was fantastic!

(Có, phim hay xuất sắc!)

b

b. Circle the correct verbs.

(Khoanh chọn động từ đúng.)

1. I loved the movie. It was/wasn’t fantastic.

2. What was/were it?

3. The movie was/wasn’t really exciting. You should go and see it!

4. Where was/were you yesterday?

5. Was/Were they at the movie theater?

6. What time was/were it on?

Phương pháp giải:

Thì quá khứ đơn với động từ “be”:

– Chủ ngữ số nhiều + were

– Chủ ngữ số ít + was

Lời giải chi tiết:

1. was

2. was

3. was

4. were

5. Were

6. was

1. I loved the movie. It was fantastic.

(Tôi yêu bộ phim. Nó rất tuyệt vời.)

2. What was it?

(Phim gì?)

3. The movie was really exciting. You should go and see it!

(Phim thực sự thú vị. Bạn nên đi xem thử!)

4. Where were you yesterday?

(Bạn đã ở đâu vào ngày hôm qua?)

5. Were they at the movie theater?

(Họ có ở rạp chiếu phim không?)

6. What time was it on?

(Mấy giờ phim chiếu?)

c

c. Look at the table and complete the dialogue.

(Nhìn vào bảng và hoàn thành hội thoại.)

u7 l2 practice a Trường THPT Thu Xà


The Great Bananas

very funny

4:45 p.m.

Time 7 and Earthlife

exciting

7:30 p.m. and 9 p.m.

Sid: What was the movie you saw?

Ann: 1. It was The Great Bananas.

Sid: Was it good?

Ann: 2. _____________________

Sid: What time was it on?

Ann: 3. _____________________

Sid: What were the movies you saw last week?

Ann: 4. _____________________

Sid: How were they?

Ann: 5. _____________________

Sid: What time were they on?

Ann: 6. _____________________

 

Lời giải chi tiết:

2. Very funny

3. 4:45 p.m.

4. Time 7 and Earthlife

5. Exciting

6. 7:30 p.m. and 9 p.m.

 Sid: What was the movie you saw?

(Bạn đã xem phim gì?)

Ann: It was The Great Bananas.

(Phim The Great Bananas.)

Sid: Was it good?

(Phim có hay không?)

Ann: Very funny.

(Rất hài hước.)

Sid: What time was it on?

(Phim chiếu lúc mấy giờ?)

Ann: 4:45 p.m.

(4:45 chiều.)

Sid: What were the movies you saw last week?

(Tuần trước bạn đã xem những phim gì?)

Ann: Time 7 and Earthlife.

(Time 7 và Earthlife.)

Sid: How were they?

(Chúng thế nào?)

Ann: Exciting.

(Rất thú vị.)

Sid: What time were they on?

(Chúng chiếu lúc mấy giờ?)

Ann: 7:30 p.m. and 9 p.m.

(7:30 tối và 9 giờ tối.)

d

d. Now, practice the conversation with your partner.

(Giờ thì, thực hành hội thoại với một người bạn.)

Lời giải chi tiết:

Sid: What was the movie you saw? what was the movie you saw Trường THPT Thu Xà

Ann: It was The Great Bananas. it was the great bananas1646983458 Trường THPT Thu Xà

Sid: Was it good? was it good1646983280 Trường THPT Thu Xà

Ann: Very funny. very funny1646983618 Trường THPT Thu Xà

Sid: What time was it on? what time was it on1646983310 Trường THPT Thu Xà

Ann: 4:45 p.m. 445 pm1646983644 Trường THPT Thu Xà

Sid: What were the movies you saw last week? what were the movies you saw l1646983339 Trường THPT Thu Xà

Ann: Time 7 and Earthlife. time 7 and earthlife1646983682 Trường THPT Thu Xà

Sid: How were they? how were they1646983391 Trường THPT Thu Xà

Ann: Exciting. Trường THPT Thu Xà

Sid: What time were they on? what time were they on1646983419 Trường THPT Thu Xà

Ann: 7:30 p.m. and 9 p.m. 730 pmand 9 pm1646983783 Trường THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button