Hóa học

Grammar – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Grammar – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Related Articles

 • Grammar Lesson 2 Unit 6 Community Tieng Trường THPT Thu Xà

  Grammar – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

 • Reading Lesson 2 Unit 6 Community Tieng Trường THPT Thu Xà

  Reading – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

 • New Words Lesson 2 Unit 6 Community Trường THPT Thu Xà

  New Words – Lesson 2 – Unit 6 Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

 • Speaking Lesson 1 Unit 6 Community Tieng Trường THPT Thu Xà

  Speaking – Lesson 1 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Bạn đang xem bài: Grammar – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Recycle bottles and cans. Don’t use plastic bags.

(Hãy tái chế các chai và lon. Không sử dụng túi nhựa.)

b

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Grammar – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Bạn đang xem bài: Grammar – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

b. Fill in the blanks with positive or negative imperative statements.

(Điền vào chỗ trống với dạng khẳng định hoặc phủ định của câu mệnh lệnh.)

1. Don’t use plastic bags.

2. ________________ plastic bottles.

3. ________________ old newspapers.

4. ________________ papers in the park.

5. ________________ old cans to grow flowers in.

6. ________________ old clothes.

(use)

✓ (reuse)

✓ (recycle)

✓ (pick up)

✓ (reuse)

x (throw away)

Phương pháp giải:

Câu mệnh lệnh:

– Dạng khẳng định: V (nguyên thể).

– Dạng phủ định: Don’t + V (nguyên thể).

Lời giải chi tiết:

1. Don’t use 2. Reuse 3. Recycle
4. Pick up 5. Reuse 6. Don’t throw away

1. Don’t use plastic bags.

(Không sử dụng túi nhựa.)

2. Reuse plastic bottles.

(Hãy tái sử dụng các chai nhựa.)

3. Recycle old newspapers.

(Hãy tái chế báo cũ.)

4. Pick up papers in the park.

(Hãy nhặt giấy trong công viên.)

5. Reuse old cans to grow flowers in.

(Hãy tái sử dụng lon thiếc để trồng hoa trong đó.)

6. Don’t throw away old clothes.

(Đừng vứt đi quần áo cũ.)

c

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Grammar – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Bạn đang xem bài: Grammar – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

c. Rewrite the sentences as negative or positive imperatives.

(Viết lại câu dạng câu mệnh lệnh phủ định hoặc khẳng định.)

1. Don’t recycle plastic bags and jars.

(Không tái chế túi và lọ nhựa.)

2. Throw away glass jars and old newspapers.

(Hãy vứt lọ thủy tinh và báo cũ.)

3. Don’t pick up trash in the park.

(Đừng nhặt rác trong công viên.)

4. Don’t recycle plastic bottles and old magazines.

(Đừng tái chế chai nhựa và tạp chí cũ.)

5. Don’t reuse plastic bottles in your garden.

(Đừng tái sử dụng chai nhựa trong vườn của bạn.)

6. Throw away old clothes.

(Hãy vứt quần áo cũ đi.)

Recycle plastic bags and jars.

Phương pháp giải:

Câu mệnh lệnh:

– Dạng khẳng định: V (nguyên thể).

– Dạng phủ định: Don’t + V (nguyên thể).

Lời giải chi tiết:

1. Recycle plastic bags and jars.

(Hãy tái chế túi và lọ nhựa.)

2. Don’t throw away glass jars and old newspapers.

(Đừng nèm lọ thủy tinh và báo cũ.)

3. Pick up trash in the park.

(Hãy nhặt  rác trong công việc.)

4. Recycle plastic bottles and old magazines.

(Hãy tái chế chai nhựa và tạp chí cũ.)

5. Reuse plastic bottles in your garden.

(Tái sử dụng chai nhựa trong vườn.)

6. Don’t throw away old clothes.

(Đừng vứt đi quần áo cũ.)

d

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Grammar – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Bạn đang xem bài: Grammar – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

d. Practice saying the sentences with a partner.

(Thực hành nói các câu này với bạn.)

Lời giải chi tiết:

1. Recycle plastic bags and jars. say as interpret asspell ou1644484535 Trường THPT Thu Xà

2. Don’t throw away glass jars and old newspapers. say as interpret asspell ou1644484605 Trường THPT Thu Xà

3. Pick up trash in the park. say as interpret asspell ou1644484661 Trường THPT Thu Xà

4. Recycle plastic bottles and old magazines. recycle plastic bottles and ol1644484705 Trường THPT Thu Xà

5. Reuse plastic bottles in your garden. reuse plastic bottles in your 1644484749 Trường THPT Thu Xà

6. Don’t throw away old clothes. dont throw away old clothes1644484801 Trường THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button