Môn toán

Giải bài: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 107 VBT toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Làm theo mẫu.

1654298097 702 bai 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Quan sát hình vẽ để xác định số trăm, số chục, số đơn vị thích hợp với mỗi tranh vẽ.

– Viết số đó dưới dạng tổng các trăm, chục, đơn vị.

Lời giải chi tiết:

1654298098 428 tr loi bai 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

>, <, =

315 …… 122                                                            58 ….. 416

707 …… 770                                                            200 + 80 + 2 ….. 282

Phương pháp giải:

So sánh các số ở 2 vế (hoặc tính tổng các số) rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

315 > 122                                                      58 < 416

707 < 770                                                      200 + 80 + 2 = 282

Bài 3

Viết số vào chỗ chấm.

a) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

1654298098 393 bai 3a Trường THPT Thu Xà

b) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

bai 3b Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có 821 > 537 > 524 > 138

Vậy các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là 821, 537, 524, 138.

b) Ta có 239 < 293 < 923 < 932

Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là 239, 293, 923, 932.

Bài 4

Số?

1654298098 56 bai 4 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để tìm quy luật cho các số trong mỗi hàng.

Từ đó viết tiếp các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

1654298098 733 tr loi bai 4 Trường THPT Thu Xà

Bài 5

Nối theo mẫu.

1654298098 111 bai 5 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Nối mỗi số trên ngôi nhà với các số tương ứng trên tia số.

Lời giải chi tiết:

1654298098 235 tr loi bai 5 Trường THPT Thu Xà

Bài 6

Số?

1654298098 872 bai 6 Trường THPT Thu Xà

                            Ước lượng: Có khoảng …. con.                  Đếm: Có .…. con.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh em xác định số nhóm chim cánh cụt và số con chim trong mỗi nhóm.

Từ đó ước lượng được số con chim có trong hình.

Lời giải chi tiết:

Ước lượng: Có khoảng 40 con.                  Đếm: Có 42 con.

Bài 7

Thử thách.

Số?

Cho các số 100, 300, 600, 700, 900.

Chọn hai hay ba số đã cho để gộp lại được 1000.

1654298098 122 bai 7 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Tính nhẩm tổng của hai hay ba số đã cho để gộp lại được 1000 rồi điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

1654298099 903 tr loi bai 7 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button