Sinh học

Giải bài 8 trang 10 SBT Sinh học 12

Đề bài

Những sắp xếp gen sau đây trên 1 NST đã thấy ở ruồi giấm D. melanogaster tại các vùng địa lí khác nhau :

a) ABCDEFGHI            d) ABFCGHEDI

b) HEFBAGCDI            e) ABFEHGCDI

c) ABFEDCGHI

Cho rằng sắp xếp ở a là sắp xếp ban đầu, các đảo đoạn khác nhau có thể xuất hiện theo trình tự nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

So sánh sai khác giữa các NST vàp phỏng đoán đột biến đã xảy ra

Lời giải chi tiết

Một chuỗi các đảo đoạn có thể xuất hiện tuần tự là

 capture2 Trường THPT Thu Xà

Các vùng đảo đoạn ở mỗi bước được minh hoạ như sau 

1660529953 73 capture Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đề bài

Những sắp xếp gen sau đây trên 1 NST đã thấy ở ruồi giấm D. melanogaster tại các vùng địa lí khác nhau :

a) ABCDEFGHI            d) ABFCGHEDI

b) HEFBAGCDI            e) ABFEHGCDI

c) ABFEDCGHI

Cho rằng sắp xếp ở a là sắp xếp ban đầu, các đảo đoạn khác nhau có thể xuất hiện theo trình tự nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

So sánh sai khác giữa các NST vàp phỏng đoán đột biến đã xảy ra

Lời giải chi tiết

Một chuỗi các đảo đoạn có thể xuất hiện tuần tự là

 capture2 Trường THPT Thu Xà

Các vùng đảo đoạn ở mỗi bước được minh hoạ như sau 

1660529953 183 capture Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button