Sinh học

Giải bài 4 trang 25 SBT Sinh học 12

Đề bài

Hệ thống nhóm máu A, B, O ở người có 4 kiểu hình : nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB và nhóm máu O. Biết rằng:

– Nhóm máu A do alen \(I^A\) quy định.

– Nhóm máu B do alen \(I^B\)quy định.

– Nhóm máu O tương ứng với kiểu gen \( I^OI^O \).

– Nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen \(I^A I^B\)

Các alen \(I^A\) và \(I^B\) là đồng trội và trội hoàn toàn so với \(I^O\).

a) Trong một quần thể người có bao nhiêu kiểu gen quy định hệ nhóm máu này?

b) Trong một gia đình, chồng nhóm máu AB, vợ nhóm máu O, con có nhóm máu như thế nào?

c) Trong một gia đình đông con, các con có đủ 4 kiểu hình nhóm máu A, B, AB và O thì bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Gen quy định nhóm máu di truyền theo quy luật đồng trội

Lời giải chi tiết

a) Trong một quần thể thì có 6 kiểu gen: \({I^A}{I^A};{I^A}{I^O};{I^A}{I^B};{I^B}{I^B};{I^B}{I^O};{I^O}{I^O}\)

b) Trong một gia đình, chồng nhóm máu AB, vợ nhóm máu O,\({I^A}{I^B} \times {I^O}{I^O} \to {I^A}{I^O}:{I^B}{I^O}\) vậy họ có thể sinh ra con có nhóm máu A hoặc B.

c) Để ở đời con có đủ 4 nhóm máu: A,B,O, AB thì bố mẹ phải có kiểu gen: \({I^B}{I^O} \times {I^A}{I^O} \to {I^A}{I^O};{I^A}{I^B};{I^B}{I^O};{I^O}{I^O}\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button