Sinh học

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 40 SBT Sinh học 10

Câu 21

21. Dầu, mỡ, phôtpholipit, stêrôit có đặc điểm chung là

Bạn đang xem bài: Giải bài 21,22,23,24,25 trang 40 SBT Sinh học 10

A. đều là nguồn nguyên liệu dự trữ năng lượng cho tế bào.

B. đều tham gia cấu tạo nên màng tế bào.

C. đều có ái lực yếu hoặc không có ái lực với nước.

D. cả A, B, C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Lipit

Lời giải chi tiết:

Dầu, mỡ, phôtpholipit, stêrôit có đặc điểm chung là đều có ái lực yếu hoặc không có ái lực với nước.

Chọn C

Câu 22

22. Những hợp chất có đơn phân là glucôzơ gồm

A. tinh bột và saccarôzơ.

B. glicôgen và saccarôzơ.

C. saccarôzơ và xenlulôzơ

D. tinh bột và glicôgen.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cacbohiđrat

Lời giải chi tiết:

Những hợp chất có đơn phân là glucôzơ gồm tinh bột và glicôgen.

Chọn D

Câu 23

23. Một phân tử mỡ bao gồm

A. 1 phân tử glixêrol và 1 phân tử axit béo.

B. 1 phân tử glixêrol và 2 phân tử axit béo.

C. 1 phân tử glixêrol và 3 phân tử axit béo.

D. 3 phân tử glixêrol và 3 phân tử axit béo.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Lipit

Lời giải chi tiết:

Một phân tử mỡ bao gồm 1 phân tử glixêrol và 3 phân tử axit béo.

Chọn C

Câu 24

24. Trong tế bào, chất chứa 1 đầu phân cực và đuôi không phân cực là

A. lipit trung tính.               B. sáp.

C. phôtpholipit                   D. triglixêrit.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Lipit

Lời giải chi tiết:

Trong tế bào, chất chứa 1 đầu phân cực và đuôi không phân cực là phôtpholipit

Chọn C

Câu 25

25. Phân tử nào có chức năng đa dạng nhất ?

A. ADN.                             B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.                 D. Lipit.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Chức năng của prôtêin

Lời giải chi tiết:

Prôtêin có chức năng đa dạng nhất 

Chọn B.

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button