Môn toán

Giải bài 1, 2, 3 trang 27 SGK Toán 4

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Related Articles

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 27 SGK Toán 4

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52                                                b) 36 ; 42 và 57.

c) 34 ; 43 ; 52 và 39                                  d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là :

           (42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cộng của 36; 42 và 57 là :

           (36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cộng của 34 ; 43 ; 52 và 39 là :

           (34 + 43 + 52+ 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là :

           (20 + 35 + 37 + 65 + 73) : 5 = 46

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 27 SGK Toán 4

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36 kg; 38 kg; 40kg; 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm cân nặng trung bình của mỗi em, ta tính tổng số cân nặng của 4 em rồi chia tổng đó cho 4.

Lời giải chi tiết:

Cả bốn em cân nặng số ki-lô-gam là:

               36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em cân nặng số ki-lô-gam là: 

               148 : 4 = 37 (kg)

                                         Đáp số: 37kg.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 27 SGK Toán 4

Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

Số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là : 

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5

Nói thêm: Ta có nhận xét như sau: Trung bình cộng của 9 số tự nhiên liên tiếp là số chính giữa, hay chính là số thứ năm của dãy số đó. Vậy trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là 5.

Lý thuyết

Bài toán 1: Rót vào cam thứ nhất 6\(l\) dầu, rót vào can thứ hai 4\(l\) dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

a lt tbc trang 26 Trường THPT Thu Xà

Tổng số lít dầu của 2 can là:

              6 + 4 = 10 (\(l\))

Số lít dầu rót đều vào can là:

             10 : 2 = 5 (\(l\))

                                      Đáp số : 5\(l\) dầu.

Nhận xét:

– Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can:

 (6 + 4): 2 = 5 (\(l\))

Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4.

– Ta nói: Can thứ nhất có 6\(l\), can thứ hai có 4\(l\), trung bình mỗi can có 5\(l\).

Bài toán 2: Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

a lt tbc trang 27 Trường THPT Thu Xà

Tổng số học sinh của 3 lớp:

              25 + 27 + 32 = 84 (học sinh)

Trung bình mỗi lớp có:

             84 : 3 = 28 (học sinh)

                                   Đáp số: 28 học sinh.

Nhận xét: Số 28 là trung bình cộng của ba số 25 ;  27 và 32.

Ta viết: (25 + 27 + 32) : 3 = 28

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho các số hạng.

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button