Tiếng anh

Getting Started – Unit 4. My Neighbourhood – Tiếng Anh 6 – Global Success

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


1623308581 v1pl Trường THPT Thu Xà

Phong: Wow! We’re in Hoi An. I’m so excited.

Nick: Me too. It’s so beautiful. Where shall we go first?

Khang: Let’s go to Chua Cau.

Phong: Well, but Tan Ky House is nearer. Shall we go there first?

Nick & KhangOK, sure.

Phong: First, cross the road, and then turn left.

Nick: Fine, let’s go.

Phong: Wait.

Khang: What’s up, Phong?

Phong: I think we’re lost.

Nick: Look, there’s a girl. Let’s ask her.

Phong: Excuse me? Can you tell us the way to Tan Ky House?

Girl: Sure. Go straight. Take the second turning on the left, and then turn right

Phong, Nick & Khang: Thank you.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài hội thoại:

Phong: Chà! Chúng ta đang ở Hội An. Mình rất phấn khích.

Nick: Mình cũng vậy. Nó thật đẹp. Chúng ta sẽ đi đâu trước nhỉ?

Khang: Đi Chùa Cầu thôi.

Phong: À, nhưng Nhà Tân Kỳ gần hơn. Chúng ta đến đó trước nhé?

Nick & Khang: Nhất trí.

Phong: Đầu tiên, băng qua đường, và sau đó rẽ trái.

Nick: Được rồi, đi nào.

Phong: Chờ đã.

Khang: Sao vậy Phong?

Phong: Mình nghĩ chúng ta bị lạc.

Nick: Nhìn kìa, có một cô gái. Hãy hỏi cô ấy.

Phong: Xin lỗi? Bạn có thể cho chúng tôi biết đường đến Nhà Tân Kỳ được không?

Cô gái: Chắc chắn rồi. Đi thẳng. Đến ngã rẽ thứ hai ở bên trái, rồi rẽ phải.

Phong, Nick & Khang: Xin cảm ơn.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Find in the conversation the sentences used to make suggestions.

(Điền vào bài hội thoại những câu được dùng để đưa ra lời đề nghị.)

Example: Let’s go to Chua Cau!

(Ví dụ: Chúng ta hãy đến Chùa Cầu nhé!)

Lời giải chi tiết:

– Shall we go there first?

(Chúng ta sẽ đi đâu trước nhỉ?)

– First cross the road, and then turn left.

(Trước tiên băng qua đường, và sau đó rẽ trái.)

–  Fine, let’s go.

(Được rồi, đi thôi.)

– Let’s ask her.

(Chúng ta hãy hỏi cô ấy xem.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the conversation again. Put the actions in order.

(Đọc lại bài hội thoại. Đặt các hành động theo thứ tự.)

a. The girl shows them the way to Tan Ky House.

b. Nick, Khang and Phong arrive in Hoi An.

c. Nick, Khang and Phong decide to go to Tan Ky House.

d. Nick, Khang and Phong get lost.

e. Phong asks a girl how to get to Tan Ky House.

Lời giải chi tiết:

1. b =>   2. c  =>  3. d   =>    4. e   =>   5. a

1 – b: Nick, Khang và Phong đến Hội An.

2 – c: Nick, Khang và Phong quyết định đến nhà Tân Kỳ.

3 – d: Nick, Khang và Phong bị lạc.

4 – e: Phong hỏi cô gái cách đến nhà Tân Kỳ.

5 – a: Cô gái chỉ học đường đến nhà Tân Kỳ.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Find and underline the following directions in the conversation.

(Tìm và gạch chân những hướng dẫn chỉ đường sau đây trong bài hội thoại.)

A. turn right

B. cross the road

C. turn left

D. go straight

E. take the second turning on the left

Now match these directions with the diagrams below.

(Giờ thì nối những chỉ dẫn này với sơ đồ bên dưới.)

1623308581 icqt Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. E

4. C

5. D

1 – B. cross the road (băng qua đường)

2 – A. turn right (rẽ phải)

3 – E. take the second turning on the left (rẽ trái thứ hai)

4 – C. turn left (rẽ trái)

5 – D. go straight (đi thẳng)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. GAME: Find places. Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and he/she tries to guess. Then swap.

(Trò chơi: Tìm địa điểm. Làm việc theo cặp. Chỉ đường cho bạn của em đến một nơi trên bản đồ, và bạn ấy cố gắng đoán. Sau đó, đổi lại.)

Example: 

(Ví dụ: )

A: Go straight. Take the second turning on the left. It’s on your right.

(Đi thẳng. Rẽ trái thứ hai. Nó ở bên phải của bạn.)

B: Is that the gym?

(Đó có phải là phòng tập thể hình không?)

A: No, try again.

(Không, hãy thử lại nhé.)

1623308581 2f08 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

A: Go straight. Take the first turning on the right. It’s on your right.

(Đi thẳng. Rẽ trái thứ nhất. Nó ở bên phải của bạn.)

B: Is that the cinema?

(Đó có phải là rạp chiếu phim không?)

A: Yes, it is.

(Ừm, đúng rồi.)

Từ vựng

1. excited gb Trường THPT Thu Xà

2. beautiful gb Trường THPT Thu Xà

3. cross the road1623308803 Trường THPT Thu Xà

4. turn left 1623308847 Trường THPT Thu Xà

5. wait gb Trường THPT Thu Xà

6. whats up 1623308894 Trường THPT Thu Xà

7. were lost 1623308932 Trường THPT Thu Xà

8. go straight 1623308970 Trường THPT Thu Xà

9. turn right 1623309011 Trường THPT Thu Xà

10. take the second turning on the1623309052 Trường THPT Thu Xà

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button