Tiếng anh

Getting started – Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Đề bài

Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit?

Bạn đang xem bài: Getting started – Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

(Thực hành với một bạn cùng học. Môt bạn tâm thư ở nước ngoài sắp đến ở với em một tuần. Trong thời gian thăm, bạn sẽ có những hoạt động gì?)

anh 1 unit 1 ta 9 cu Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết

a. I’d take my friend to a traditional festival.

(Tôi sẽ dẫn bạn đến một lễ hội truyền thống.)

b. I’d take him to Van Mieu.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến Văn Miếu.)

c. I’d take him to the Dong Xuan Market.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến chợ Đồng Xuân.)

d. I’d take him to an art exhibition or a historical museum.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến triển lãm nghệ thuật hoặc viện bảo tàng lịch sử.)

e. I’d take him to a night market.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến chợ đêm.)

f. I’d take him to a historical building.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến một ngôi nhà cổ kính.)

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button