Sinh học

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 3 – Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 3 – Sinh học 9

ADN và mARN có điểm gì giống nhau ?

Câu 2 (3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. ARN được chia thành ba loại chủ yếu là căn cứ vào

A. cấu trúc của ARN.

B. số lượng đơn phân,

C. chức năng của ARN.

D. cả A, B và C.

2. Một gen có A = T = 100 nuclêôtit, G = X = 300 nuclêôtit. Số liên kết hiđrô trong gen là

A. H = 1100 liên kết.

B. H = 1200 liên kết.

C. H= 1300 liên kết.

D. H = 800 liên kết.

3. Trong quá trình tự nhân đôi của ADN, các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc nào ?

A. Không theo nguyên tắc nào, liên kết tự do

B. Các nuclêôtit có kích thước lớn sẽ liên kết với nhau và ngược lại

C. Theo nguyên tắc bổ sung

D. Nguyên tắc khuôn mẫu.

Câu 3 (2 điểm)

Chọn từ, cụm từ phù hợp trong số những từ, cụm từ cho sẵn và điển vào chỗ trống trong câu sau :

Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là  …..(1)… Tính đa dạng và tính đặc

trưng của ADN chủ yếu do ….(2)… quy định.

A. trình tự sắp xếp các loại nuclêôtit

B. nuclêôtit

C. số lượng nuclêôtit

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm)

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 3 – Sinh học 9

Giống nhau về cấu trúc giữa ADN và mARN :

– Đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

– Mỗi đơn phân đều gồm 3 thành phần cơ bản trong đó thành phần quan trọng nhất là bazơ nitric.

– Trên mạch đơn ADN và trên phân tử mARN, các đơn phân được liên kết với nhau bằng liên kết hoá trị bền vững.

– Đều có cấu tạo xoắn.

– Đặc trưng bới số lượng, thành phần và trình tự phân bố các đơn phân.

Câu 2 (3 điểm)

1

2

3

C

A

C

1. ARN được chia thành ba loại chủ yếu là căn cứ vào chức năng của ARN.

Chọn C

2. A = T = 100 nuclêôtit, G = X = 300 nuclêôtit.

Số liên kết hiđrô trong gen là 2A + 3G = 2×100 + 3×300 = 1100 LK

Chọn A

3. Trong quá trình tự nhân đôi của ADN, các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung

Chọn C

 Câu 3 (2 điểm)

1

2

B

A

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button