Sinh học

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 7 – Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 7 – Sinh học 9

Loài ưu thế và loài đặc trưng khác nhau như thế nào ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Tập hợp các sinh vật nào dưới đây được coi là một quần xã ?

A. Đồi cọ ở Vĩnh Phúc

B. Những con hổ sống trong vườn bách thú.

C. Đàn voi trong rừng.

D. Tôm, cá trong hồ tây.

2. Sự cân bằng trong quần xã là nhờ

A. số lượng cá thể ở mỗi quần thể luôn ổn định.

B. sinh cảnh của quần xã luôn ổn định,

C. hiện tượng khống chế sinh học.

D. sự tác động qua lại giữa môi trường và quần xã.

3. Giữa các cá thể trong quần thể có mối quan hệ như thế nào ?

A. Quan hệ hỗ trợ, quan hệ cạnh tranh.

B. Quan hệ ức chế – cảm nhiễm,

C. Quan hệ vật ăn thịt và con mồi.

D. Quan hệ kí sinh – vật chủ.

4. Quần xã sinh vật và quần thể sinh vật khác nhau chủ yếu ở điểm nào ?

A. Thời gian hình thành.

B. Thành phần loài

C. Độ đa dạng.

D. Cấu trúc phân tầng.

5. Độ đa dạng của một quần xã được thể hiên ở

A. số lượng cá thể nhiều.

B. có thành phần loài phong phú

C. mật độ cá thể của từng loài.

D. có cả động vật và thực vật.

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm)

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 7 – Sinh học 9

Trong mỗi quần xã đều có một vài loài ưu thế.

Ví dụ, thực vật có hạt thường là những loài ưu thế ở các quần xã sinh vật ở cạn. Cá, tôm, sinh vật nổi là những loài ưu thế ở các quần xã sinh vật ở nước.

Trong các loài ưu thế của quần xã thường có một loài tiêu biểu nhất cho quần xã đó gọi là loài đặc trưng. Ví dụ, cây cọ trong quần xã sinh vật đồi ở Phú Thọ.

Như vậy, loài đặc trưng là thành phần tiêu biểu đại diên cho quần xã nằm trong số các loài ưu thế

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

D

C

A

C

B

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button