Sinh học

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Học kì 1 – Sinh học 9

Đề bài

Câu 1. (5 điểm)  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Học kì 1 – Sinh học 9

1. Trong bộ nhiễm sắc thể của bệnh nhân tớcnơ, có bao nhiêu nhiễm sắc thể X?

A. 1 nhiễm sắc thể.                                     B.  2 nhiễm sắc thể.

C. 3 nhiễm sắc thể.                                     D.  4 nhiễm sắc thể.

2. Sự thay đổi một hoặc một số cặp nuciêôtit của cấu trúc gen gọi là:

A. Thường biến                                          B.  Đột biến gen

C. Đột biến cấu trúc NST                          D.  Đột biến số lượng NST.

3. Hiện tượng một cặp NST trong bộ NST bị thay đổi về số lượng gọi là:

A. Dị bội thể                                              B.  Đa bội thể

C. Tam bội                                                  D.  Tứ bội

4. biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen phát sinh do tác động trực tiếp của môi trường được gọi là:

A. Thường biến                                          B.  Đột biến gen

C. Biến dị tổ hợp                                       D.  Đột biến NST

5. Đột biến là những biến đổi xảy ra ở:

A. Nhiễm sắc thể và ADN

B. Phân tử ADN và tế bào chất

C. Phân tử ARN vận chuyển

D. Phân tử ARN thông tin

Câu 2 . (5 điểm)

Biến dị là gì ? Có mẩy loại biến dị ?

Nêu khái niệm, các dạng của đột biến gen.

Vỉ sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật nhưng đột biến gen nhân tạo lại ý nghĩa cho trồng trọt và chăn nuôi ?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

4

5

A

B

A

A

A

Câu 2.

a, Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết. Có 2 loại biến dị là biến dị di truyền ( đột biến) và biến dị không di truyền ( thường biến).

b, Đột biến gen: là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit.

Có 3 dạng: mất một cặp nucleotit; thêm 1 cặp nucleotit; thay thế 1 cặp nucleotit.

c, Đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật vì chúng phá vỡ mối quan hệ hài hòa giữa kiểu gen và môi trường đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời. tuy nhiên, cũng có đột biến có lợi.

Ý nghĩa cho trồng trọt và chăn nuôi: gây đột biến nhân tạo về đột biến gen tạo ra những giống có lợi cho nhu cầu của con người.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button