Sinh học

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 3 – Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 3 – Sinh học 9

Vì sao ADN có tính đặc thù và đa dạng ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện

A. A liên kết với T, G liên kết với X.

B. A liên kết với G, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G.

C. A liên kết U, G liên kết với X.

D. A liên kết X, G liên kết với T

2. Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là

A. glucôzơ.     B. axit amin.

C. nuclêôtit.    D. cả A và B.

3. ADN có đặc điểm là

A. có kích thước lớn.

B. có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

C. thành phần chủ yếu là các nguyên tố : C, H, O, N, P.

D. cả A, B và C

4. Trong cấu trúc của một đoạn ADN, liên kết hiđrô được hình thành giữa các nuclêôtit

A. A-T và T-A            B. G – X và G – U

C. X-G và T-A            D. A – T và G – X

5. Thế nào là nguyên tắc bổ sung ?

A. Là nguyên tấc mà bazơ có kích thước lớn liên kết với một bazo có kích thước bé, cụ thể A liên kết với T và G liên kết với X.

B. Là nguyên tắc mà A của mạch này liên kết với T của mạch kia, G của mạch này liên kết với X của mạch kia và ngược lại.

C. Là nguyên tắc mà A của mạch này liên kết với G của mạch kia, T của mạch này liên kết với X của mạch kia.

D. Là nguyên tắc mà T liên kết với X, G liên kết với A.

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

Bốn loại nuclêôtit trên liên kết với nhau và tuỳ theo số lượng đơn phân mà định chiều dài của ADN, đồng thời chúng sắp xếp theo nhiều cách tạo ra được vô số loại phân tử ADN khác nhau.

Các phân tử ADN phân biệt nhau không chỉ bởi trình tự sắp xếp các đơn phân mà còn cả về số lượng và thành phần các đơn phân.

Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở cho tính đa dạng và tính đặc thù của các loài sinh vật.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

B

C

D

D

A

1. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện A liên kết với G, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G.

Chọn B

2. Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là nuclêôtit

Chọn C

3. ADN có đặc điểm là

– có kích thước lớn.

– có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

– thành phần chủ yếu là các nguyên tố : C, H, O, N, P.

Chọn D

4. Trong cấu trúc của một đoạn ADN, liên kết hiđrô được hình thành giữa các nuclêôtit A – T và G – X

Chọn D

5. Nguyên tắc bổ sung là nguyên tắc mà bazơ có kích thước lớn liên kết với một bazo có kích thước bé, cụ thể A liên kết với T và G liên kết với X.

Chọn A

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button