Hóa học

Câu 9 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm ?

A. \(AgN{O_3}\) .                        B. \(NaCl{O_3}\).

C. \({K_2}C{O_3}\).                    D. \(SnC{l_2}\) .

Lời giải chi tiết

\({K_2}C{O_3}:{K_2}C{O_3} \to 2{K^ + } + CO_3^{2 – }\)

\(C{O_3}^{2 – } + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HC{O_3}^ – + O{H^ – }\)

Chọn đáp án C

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button