Hóa học

Câu 8 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau (hình 1.9):

a) \(CuS\);              b) \(CdS\);                      c) \(MnS\)                  

d)\(ZnS\)                     e) \(FeS\)

Lời giải chi tiết

a) \(CuS{O_4} + N{a_2}S \to CuS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {C{u^{2 + }} + {S^{2 – }} \to CuS \downarrow } \right)\)

b) \(CdS{O_4} + N{a_2}S \to CdS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {C{d^{2 + }} + {S^{2 – }} \to CdS \downarrow } \right)\)

c) \(MnS{O_4} + N{a_2}S \to MnS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {M{n^{2 + }} + {S^{2 – }} \to MnS \downarrow } \right)\)

d) \(ZnS{O_4} + N{a_2}S \to ZnS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {Z{n^{2 + }} + {S^{2 – }} \to ZnS \downarrow } \right)\)

e) \(FeS{O_4} + N{a_2}S \to FeS \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {F{e^{2 + }} + {S^{2 – }} \to FeS \downarrow } \right)\)

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button